تست‌ها مقایسه شوند.

تاریخ: 
شنبه, ارديبهشت 21, 1398 - 18:30
محل برگزاری: 
ساختمان انجمن لوازم خانگی ایران
دستور جلسه: 

مقایسه تستها

گزارش جلسه: 

دومین جلسه کمیسیون لعابکاران روز شنبه مورخ 98/02/21 با حضور آقایان: حسین خطیبی؛ مدیرعامل شرکت توسعه لعابتهران، حامد آذرمهر؛ مدیر تولید شرکت آریا تکنیک، سجاد ورمزیار؛ مسئول لعاب شرکت سناتور، آقای علی جدی؛ سرپرست کنترل کیفیت توسعه لعاب تهران، علی ادیب؛ مدیر تولید شرکت لعاب ادیب، رامین حسن پور؛ کارشناس فنی و مهندسی و دبیر کمیسیون انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و فرشته ارقند؛ مدیر کنترل کیفیت شرکت سناتور برگزار شد.

در ابتدای جلسه اعضا به مقایسه تستهای انجام شده بر روی قطعات پرداختند همچنین قطعات را از لحاظ ماتی، براقی، وجود حفره، یکپارچگی و سایر مشخصات ظاهری با یکدیگر مقایسه نمودند.

پس از گفتگو در خصوص رنگ مقرر گردید ویژگیهای این آیتم به صورت توصیه به استاندارد الحاق گردد همچنین مقرر گردید شرکت توسعه لعاب تهران و لعاب ادیب قطعات خود را جهت مقایسه تستها به یک آزمایشگاه ثالث ارسال نمایند.

نوع کمیسیون: