وضعیت صادرات و واردات لوازم خانگی در چهار ماهه اول سال 1394

به استناد گزارشات گمرك جمهوری اسلامی ایران، وضعیت صادرات و وارادت لوازم ‌خانگی در چهار ماهه اول سال 1394 به شرح جدول زیر است:

منبع: 
ماهنامه پیک شورا شماره 317 مرداد 94

تاریخ انتشار: 1. مرداد 1394 - 11:55