وضعیت صادرات و واردات لوازم خانگی در دو ماهه اول سال 1394

به استناد گزارشات گمرك جمهوری اسلامی ایران، وضعیت صادرات و وارادت لوازم ‌ خانگی در دوماهه اول سال 1394 به شرح جدول زیر است:

 

منبع: 
ماهنامه پیک شورا شماره 314 اردیبهشت ماه 94

تاریخ انتشار: 1. خرداد 1394 - 11:55