وضعیت صادرات و واردات لوازم خانگی در دوازده ماهه سال 1394

به استناد گزارشات گمرك جمهوری اسلامی ایران، وضعیت صادرات و وارادت لوازمخانگی در دوازده ماهه اول سال 1394 به شرح جدول زیر است:

http://ihai.org.ir/sites/default/files/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87%2094_0.png

 

منبع: 
پیک شورا شماره 324 فروردین 1395

تاریخ انتشار: 1. ارديبهشت 1395 - 11:55