وضعیت صادرات و واردات لوازم خانگی در ده ماهه اول سال 1394

به استناد گزارشات گمرك جمهوری اسلامی ایران، وضعیت صادرات و وارادت لوازم ‌ خانگی در ده ماهه اول سال 1394 به شرح جدول زیر است:

منبع: 
ماهنامه پیک شورا شماره 322 دی ماه 94

تاریخ انتشار: 1. بهمن 1394 - 10:55