وضعیت صادرات و واردات لوازم‌خانگی در هفت ماهه اول سال 1394

به استناد گزارشات گمرك جمهوری اسلامی ایران، وضعیت صادرات و واردات لوازمخانگی در هفت ماهه اول سال 1394 به شرح جدول زیر است.

به استناد گزارشات گمرك جمهوری اسلامی ایران، وضعیت صادرات و واردات لوازم‌خانگی در هفت ماهه اول سال 1394 به شرح جدول زیر است.

منبع: 
ماهنامه پیک شورا شماره 321 آذر 94

تاریخ انتشار: 10. دى 1394 - 10:55