صاردات محصولات منتخب در 5 ماهه نخست سال 98

برای مشاهده آمار تولید محصولات منتخب 5 ماهه نخست سال 98 به شماره 363 ماهنامه تخصصی پیک شورا صفحه 80 مراجعه نمایید.

 

منبع: 
گمرک ج.ا.ایران، دفتر آمار و اطلاعات

تاریخ انتشار: 24. مهر 1398 - 13:04