دكتر محمد حسین ادیب میهمان كمیسیون صنعت مطرح كرد: سود آوری شركت ها در گرو نگاه كالا محور است.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران؛ نشست كمیسیون صنعت با حضور دبیر كل انجمن عباس دمر چلی ؛محمد حسین ادیب پژوهشگر اقتصادی ؛اعضاء هیات مدیره  ؛مدیران عامل شركت ها و همكاران انجمن برگزار شد.

محمد ادیب پژوهشگر حوزه اقتصاد در این نشست با بررسی موضوع اقتصاد ایران در سال ٩٩ گفت: در شرایط فعلی نگاه ریال محوری و سود محوری برای تولید گران مناسب نیست و اتفاقا شركت ها با حذف این نگاه می توانند ؛به سود آوری برسند .وی با توصیه به تولید كنندگان صنعت لوازم خانگی افزود: در سه سال آینده تورم ریالی بیشتر از تورم ارزی است در شرایط فعلی باید مراقب باشید دچار بحران نقدینگی نشوید و اگر دچار بحران نقدینگی شوید ؛به سود هم نمی رسید .همچنین در نظر بگیرید ؛فروش محوری به جریان نقدینگی ضربه وارد نزند و مداوم منحنی جریان نقدینگی بررسی شود.

تاریخ انتشار: 15. بهمن 1398 - 11:48