تولید لوازم خانگی در آینه آمار

برای مشاهده آمار تولید محصولات منتخب 4 ماهه نخست سال 98 به شماره 361 ماهنامه تخصصی پیک شورا صفحات 50-43 مراجعه نمایید.

منبع: 
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران

تاریخ انتشار: 29. شهريور 1398 - 14:13