برگزار شد: اولین جلسه برنامه‌ریزی تدوین استاندارد لعاب

تاریخ: 
شنبه, آبان 26, 1397 - 11:30
محل برگزاری: 
ساختمان انجمن لوازم خانگی ایران
دستور جلسه: 

 اولین جلسه برنامه‌ریزی تدوین استاندارد لعاب

گزارش جلسه: 

اولین جلسه برنامهریزی تدوین استاندارد لعاب در تاریخ 97/08/26 در محل انجمن برگزار شد.

در ابتدای جلسه، آقای مهندس جواد یزدانی؛ رئیس کمیسیون اجاقوهود و مدیرواحد QC شرکت استیل البرز، در خصوص سیاستهای کمیسیون اجاقوهود و تشکیل کمیتههای فرعی جهت تدوین استاندارد توضیحاتی ارائه داد. وی گفت: کمیسیون باید به منظور استفاده از کلیه ظرفیتهای موجود، از تمامی صاحبنظران در حوزه لوازمخانگی بهرهمند گردد. سپس آقای حسین خطیبی؛ مدیرعامل شرکت توسعه لعاب تهران، تدوین استاندارد لعاب را یک امر ضروری به تعویق افتاده دانست.

آقای یوسف فتح الهی؛ مدیرعامل شرکت سناتور، تدوین استاندارد لعاب را عاملی برای جلوگیری از سردرگمی لعابکاران عنوان کرد. خانم فرشته ارقند؛ مدیر تضمین کیفیت شرکت سناتور، با ارائه چند نمونه از لعابکاریهای شرکت سناتور به توجه بیشتر شرکتهای تولیدکننده به فاکتورهای زیبایی محصول پرداخت.

خانم نازنین رجبی؛ مدیر واحد QC شرکت لعاب تهران، برخورد سلیقهای با انتخاب آزمونها از سوی شرکت های تولیدکننده را یکی از مشکلات پیش روی کمیته مذکور دانست.

آقای رامین حسن پور؛ دبیر کمیسیون و کارشناس فنی و مهندسی انجمن، از کلیه اعضا درخواست کرد، توجه به حداقلهای کیفی، اجتناب از ورود به جزئیات زیاد و همچنین رویکرد بهبود مستمر در تدوین استاندارد مربوطه را مدنظر قرار دهند.

در ادامه آقای علی ادیب؛ مدیرتولید شرکت لعاب ادیب، توجه به نیاز مشتری را از جمله زیبایی، حجم ظروف و ... را در صنعت لعاب ضروری دانست. وی افزود: بعضاً عیوب مشاهده شده ناشی از فرهنگ مصرف است و در طراحی و تولید، فرهنگ مصرف باید ملحوظ گردد.

آقای سید حسن کیایی؛ مدیرطراحی و مهندسی شرکت استیلالبرز، هدف از تدوین استاندارد را تعامل تولیدکنندگان لوازم خانگی با لعابکاران دانست. آقای علیرضا شیری؛ رئیس تولید شرکت استیلالبرز، کیفیت را نیازمند دامنه مناسب دانست و اعمال تستهای بیش از حد سختگیرانه و استانداردهای کشورهای اروپایی را نامناسب با صنعت کشور بیان کرد. ایشان پس از قرائت بخشی از تاریخچه صنعت لعاب از لعابکاران و تولیدکنندگان خواست با تفاهم و تعامل، استاندارد مناسبی تدوین کنند.

در پایان آقای یزدانی پس از تعریف مفاهیم استاندارد، توجه به حداقل کیفیت قابل قبول، اجرای کار علمی و استفاده از تجربه حاضرین و سایر صاحبنظران را ضروری دانست و حاضرین را به مشارکت حداکثری دعوت کرد. وی ملزومات تدوین استاندارد ملی را تشریح نموده و مقرر گردید مقدمات برگزاری استاندارد شماره 5 فراهم گردد.

در این جلسه آقایان:

جواد یزدانی؛ رئیسکمیسیون و مدیرواحد QC شرکت استیلالبرز، علیــــرضا شیری؛ رئیس تــولید شرکت استیلالبرز، حسیــن خطیبی؛ مدیرعامل شرکت توسعه لعاب تهران، یوسف فتح الهی؛ مدیرعامل شرکت سناتور، علی ادیب؛ مدیرتولید شرکت لعاب ادیب، سجاد اثباتی؛ مدیرکنترل کیفیت شرکت ولگاگاز، سیدحسن کیایی؛ مدیرطراحـــی و مهندسی شـــرکت استیلالبرز، رامین حســـنپور؛ دبیـرکمیسیون و کارشناس فنیومهندسی انجمن صنایع لوازمخانگی ایــــران و حــــامد آذرمهر؛ مدیرتولیـــد آریاتکنیک و خانمها: فرشته ارقند؛ مدیر تضمین کیفیت شرکت سناتور، نازنین رجبی؛ مدیر واحد QC شرکت لعاب تهران نوین حضور داشتند.

نوع کمیسیون: