بررسی شد: 15 ردیف اول استاندارد ISO:4528

تاریخ: 
شنبه, اسفند 18, 1397 - 11:15
محل برگزاری: 
ساختمان انجمن لوازم خانگی ایران
دستور جلسه: 

بررسی 15 ردیف اول استاندارد ISO: 4528

گزارش جلسه: 

در جلسه 97/12/18 کمیسیون لعاب، 15 ردیف اول استاندارد ISO: 4528 مورد بررسی قرار گرفت. کلیه ردیفهای 1 و 11 و 15 در صنعت لوازمخانگی کاربرد داشتند، مقرر شد درخصوص کلیه ردیفها آیتم ستون 5 به صورت جداگانه بررسی شود. ردیف 1 استـاندارد ISO: 287061: 2008 مطابق است با استــاندارد ملی 12739.

مقرر گردید بند 11 در مورد پاککنندهها، به صورت عملکردی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج در جلسه بعدی کمیسیون به بحث گذاشته شود.

در مورد بند 15 مقرر گردید استاندارد ISO: 4528 ترجمه شود. همچنین در این جلسه مقرر گردید تعداد مورد نیاز از قطعات چدنی توسط خانم فرشته ارغند؛ مدیر کنترلکیفیت شرکت اریسسازه پارسیان به سایر اعضای کمیسیون ارسال و مورد تست shock ،salt spry و رنگ قرار گیرد.

تست shock براساس استاندارد کارخانهای و استاندارد ISO: 28763 تست salt spry براساس استاندارد 10315 و تست رنگ به وسیله یک دستگاه مرجع و در مورد ماتی و براقی قطعات نمونه انجام خواهد شد.

در این جلسه خانمها: نازنین رجبی؛ مدیر کنترلکیفیت شرکت مهندسی لعاب تهران نوین، فرشته ارعند؛ مدیر کنترلکیفیت شرکت اریسسازه پارسیان، آقایان جواد یزدانی؛ مدیر کنترلکیفیت شرکت استیل البرز و رئیس کمیسیون، علی ادیب؛ مدیرتولید شرکت لعاب ادیب، حسین خطیبی؛ مدیرعامل شرکت توسعه لعاب تهران، علیرضا شیری؛ رئیس تولید شرکت استیل البرز، حامد آذرمهر؛ مدیرتولید شرکت آریا تکنیک، رامین حسنپور؛ کارشناس فنی و مهندسی انجمن صنایع لوازمخانگی و دبیرکمیسیون، حضور داشتند.

نوع کمیسیون: