بررسی شد: نتایج آزمون shock

تاریخ: 
شنبه, تير 15, 1398 - 21:00
محل برگزاری: 
ساختمان انجمن لوازم خانگی ایران
دستور جلسه: 

بررسی نتایج آزمون shock

گزارش جلسه: 

کمیسیون لعابکاران در تاریخ 98/04/15 برگزار شد.

در ابتدای جلسه نتایج آزمون shock در دما و ضخامتهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. جز نتیجه یکی از شرکتها، سایر نتایج همگی در رنج استاندارد بود. علت مغایرت یکی از نمونهها دمای پخت عنوان شد. سپس بندهای استاندارد توسط اعضا بررسی و هریک به اظهار نظر پرداختند. در خصوص تست اسید و آمونیاک نتایج مشابهی در تمامی نمونهها مشاهده شد. همچنین مشخص گردید مواد اسیدی پاککنندههای مناسبی برای قطعات لعاب شده نیستند.

مصوبات جلسه

 مقرر شد استاندارد ISO9227 و سایر استانداردهای مربوط به salt spray توسط اعضا بررسی شود و نتایج به کمیسیون ارائه گردد.

 مقرر شـد تست اسید سیتریک در شـرایط دمایـی مخـلف و ضخامت 100-70 و 130-100 طبـق BSENISO28706-1 انجام و نتایج به کمیسیون ارائه شود.

افراد زیر در این کمیسیون حضور داشتند:

آقایان: احسان اسکندری؛ مسئول آزمایشگاه شیمی شرکت نیک کالا، جعفر همتی؛ مسئول فنی آزمایشگاه شرکت نیک کالا، علی ادیب؛ مدیر تولید شرکت لعاب ادیب، حامد آذرمهر؛ مدیر تولید شرکت آریا تکنیک، علی جدی؛ مدیر QC توسعه لعاب تهران، حسین خطیبی؛ مدیرعامل شرکت توسعه لعاب تهران، سجاد ورمزیار؛ سرپرست QC شرکت سناتور، رامین حسن پور؛ کارشناس فنی و مهندسی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران.

نوع کمیسیون: