آمار صنعت لوازم خانگی

برای مشاهده آمار تولید محصولات منتخب 5 ماهه نخست سال 98 به شماره 363 ماهنامه تخصصی پیک شورا صفحه 80 مراجعه نمایید.ادامه خبر
برای مشاهده آمار تولید محصولات منتخب 5 ماهه نخست سال 98 به شماره 362 ماهنامه تخصصی پیک شورا صفحه 64 مراجعه نمایید.ادامه خبر
برای مشاهده آمار تولید محصولات منتخب 4 ماهه نخست سال 98 به شماره 361 ماهنامه تخصصی پیک شورا صفحات 50-43 مراجعه نمایید.ادامه خبر
آمار صادرات و واردات محصولات منتخب لوازم خانگی 1397 ادامه خبر
آمار صادرات محصولات لوازم خانگی (1397-1390) ادامه خبر
به استناد گزارشات گمرك جمهوری اسلامی ایران، وضعیت صادرات و وارادت لوازم خانگی در ده ماه نخست سال 1397 به شرح جدول زیر است: ادامه خبر
به استناد گزارشات گمرك جمهوری اسلامی ایران، وضعیت صادرات و وارادت لوازم خانگی در دوازده ماهه منتهی به سال 1395 به شرح جدول زیر است: ادامه خبر
به استناد گزارشات گمرک جمهوری اسلامی ایران، وضعیت صادرات و واردات لوازم‌خانگی در ده ماهه اول سال 1395 به شرح جدول زیر می‌باشد : ادامه خبر
به استناد گزارشات گمرك جمهوری اسلامی ایران، وضعیت صادرات و وارادت لوازم ‌ خانگی در دوازده ماهه اول سال 1394 به شرح جدول زیر است: ادامه خبر
به استناد گزارشات گمرك جمهوری اسلامی ایران، وضعیت صادرات و وارادت لوازم ‌ خانگی در ده ماهه اول سال 1394 به شرح جدول زیر است: ادامه خبر
به استناد گزارشات گمرك جمهوری اسلامی ایران، وضعیت صادرات و واردات لوازم ‌ خانگی در هفت ماهه اول سال 1394 به شرح جدول زیر است . ادامه خبر
به استناد گزارشات گمرك جمهوری اسلامی ایران، وضعیت صادرات و وارادت لوازم ‌ خانگی در پنج ماهه اول سال 1394 به شرح جدول زیر است. ادامه خبر
به استناد گزارشات گمرك جمهوری اسلامی ایران، وضعیت صادرات و وارادت لوازم ‌خانگی در چهار ماهه اول سال 1394 به شرح جدول زیر است: ادامه خبر
به استناد گزارشات گمرك جمهوری اسلامی ایران، وضعیت صادرات و وارادت لوازم ‌ خانگی در دوماهه اول سال 1394 به شرح جدول زیر است: ادامه خبر