آئین‌نامه کمیسیون آموزش

تاریخ: 
شنبه, شهريور 2, 1398 - 20:00
محل برگزاری: 
ساختمان انجمن لوازم خانگی ایران
دستور جلسه: 

آئیننامه کمیسیون آموزش

گزارش جلسه: 

جلسه شهریور ماه کمیسیون آموزش و پژوهش در تاریخ 98/06/02 در محل انجمن برگزار شد.

در ابتدای جلسه، آئیننامه پیشنهادی دبیر کمیسیون توسط آقای مهندس جواد یزدانی؛ مدیرکنترل کیفیت شرکت استیلالبرز قرائت گردید و هریک از اعضا نسبت به متن اظهار نظر کردند.

آقای مهندس احمد سعادتیسالم؛ مدیرعامل شرکت خدمات پس از فروش لوازمخانگی کن به بند 3-1. مدیران بازاریابی و فروش و مدیران خدمات پس از فروش را اضافه نمود. آقای مهندس فرشید رشوند؛ نماینده کنترلکیفیت لوازمخانگی پارس به بند 3-1. مدیران آزمایشگاه را اضافه نمود.

آقای دکتر رضا الماسی پیشنهاد دادند که دوره ریاست به جای یکسال، 12 جلسه باشد که مقرر شد این مورد بررسی و در جلسه بعدی در خصوص آن اظهار نظر شود. همچنین مقرر شد در جلسه آتی کمیسیون در صورت حضور اکثریت حاضرین انتخابات کمیسیون برگزار گردد.

مصوبات جلسه:

  •  مقرر گردید اصلاحات مورد نظر اعضا حاضر در جلسه در آئیننامه کمیسیون لحاظ شود.
  •  مقرر گردید آئیننامه اصلاح شده تا جلسه بعدی برای بررسی در اختیار اعضا کمیسیون قرار گیرد.

دستورات جلسه آتی:

  •  تصویب آئیننامه کمیسیون
  •  انتخابات هیأترئیسه در صورت حضور اکثریت

در این جلسه افراد زیر حضور داشتند:

آقایان محمد کمری؛ مدیرکنترل کیفیت شرکت فریدولین، جواد یزدانی؛ مدیرکنترل کیفیت شرکت استیل البرز، فرشید رشوند؛ نماینده کنترل کیفیت شرکت لوازمخانگی پارس، احمد سعادتیسالم؛ مدیرعامل شرکت خدمات پس از فروش شرکت لوازمخانگی پارس، رضا الماسی؛ مدیر بازاریابی و فروش شرکت سامیار صنعت.

 

نوع کمیسیون: