همایش تخصصی «نمایشگاه و بازار»

همایش تخصصی «نمایشگاه و بازار»

این همایش در تاریخ 1396/8/13 توسط انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و در آستانه هفدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی با حضور آقایان دکتر محمدرضا مودودی؛ معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران و دکتر ابوالفضل روغنی؛ رئیس کمیسیون صنعت، معدن و اتاق ایران، آقای ملکی؛ مدیرکل تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران و جمعی از مسئولان، مدیران و اعضاء انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.

   پانل «نمايشگاه و صنعت»

در پانل نخست این همایش با عنوان پانل «نمایشگاه و صنعت» آقای دکتر حبیباله انصاری؛ دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران طی سخنانی با اشاره به درگذشت آقای سلطانعلی مقیمی؛ بنیانگذار شرکت یخساران، از ایشان بهعنوان یکی از چهرههای تلاشگر صنعت لوازم خانگی یاد و اظهار امیدواری کرد مسیر فکری و عملی این صنعتگر فقید، تداوم داشته باشد.

آقای دکتر انصاری در ادامه سخنانش با اشاره به اهمیت صنعت لوازم خانگی بهعنوان صنعتی درآمدزا و دارای ارزشافزوده برای صنایع بالادستی، گفت: استراتژی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران توسعه بازار داخل، کاهش واردات، توسعه صادرات و خروج از رکود است و امیدواریم بسترهای توسعه این صنعت بیش از پیش محقق گردد.

وی افزود: از مسئولان انتظار داریم در این جهت زمینههای لازم را فراهم کنند، اما متأسفانه امروز رویههایی وجود دارند که موجب خروج این صنعت از ریل توسعه میشوند و یا در مسیر آن مانع ایجاد میشود.

وی توضیح داد: بهعنوان مثال تسهیلات بانکی به بخش تولید با بهره بانکی تا 32 درصد ارائه میشود و سؤال اینجانب آن است که با چنین نرخ سودی، تولید چگونه میتواند حفظ شود؟

آقای دکتر انصاری ادامه داد: برای رونق تولید باید فضای کسبوکار بهبود داده شود و برای تحقق چنین هدفی، ابتدا باید استراتژی توسعه داشته باشیم.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به نقدی بر نامه راهبردی وزارت صمت توسط انجمن، گفت: برنامهریزیها باید مبتنیبر واقعیتها و ظرفیتها باشد.

وی با اشاره به فشار مالیات بر صنعت، گفت: مالیات یک ابزار کنترل اقتصادی است، اما باید از این ابزار در جهت صحیح استفاده کرد و بهعنوان مثال تحمیل بار مالیات بر ارزشافزوده برگرده تولیدکنندگان، از مصادیق سوء مدیریت در این حوزه است. وی در ادامه سخنانش به اهمیت مقوله کیفیت در تولید اشاره کرد و گفت: کیفیت محدود به مهر استاندارد نیست و واحدهای صنعتی باید در فکر کیفیتسازی همراه با نوسازی و برندسازی باشند.

آقای دکتر انصاری با اشاره به فعالیتهای مشترک انجمن و ستاد توسعه فنآوری نانو، گفت: اکنون در مرحله چهارم تحول صنعتی بهسر میبریم و لازم است شرکتها خود را با تحولات سریع جهان انطباق دهند.

وی گفت: هماکنون برخی از کارخانجات لوازم خانگی از فنآوری نانو استفاده میکنند و لازم است استفاده از فنآوریهای نوین به شکل فراگیری در شرکتها مورد توجه قرار گیرد.

آقای دکتر انصاری ادامه داد: متأسفانه امروز رکود یک واقعیت است و در چنین شرایطی لازم است مشتریمحوری و مشتریمداری مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی نمایشگاه را وسیلــــهای برای نمایش توانمندیهای صنعت دانست و با اشاره به سفر اخیرش به آفریقا در معیت وزیر امور خارجه کشور، گفت: آفریقا پتانسیل بالایی برای جذب لوازم خانگی ایرانی دارد، اما موانعی مانند فقدان بانک و گرانی و سختی حملونقل، صادرات به این قاره را تحتالشعاع قرار داده است که امیدواریم در این زمینهها، برنامهریزی برای رفع مسائل انجام شود.

آقای دکتر انصاری هفدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی را جلوهگاه توانمندیهای صنعت لوازم خانگی کشور دانست و توصیه کرد شرکتها نام خود را بر روی کالاها به فارسی درج کنند.

وی توضیح داد: درج نام کالا به زبان خارجی، به منزله گذاشتن پوشش و مخفی کردن تلاشهای صنعتگران داخلی است.

آقای دکتر ابوالفضل روغنی؛ رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران نیز (که سابقه مدیریت در صنعت لوازم خانگی را نیز در کارنامه دارد) طی سخنانی گفت: لوازم خانگی امروز جزئی از شخصیت خانوادههاست و بنابراین صنعتی است که محصولات آن دارای اهمیتی بیشتر از اهمیت رفع نیاز است.

وی ادامه داد: بازار مصرف این محصولات در کشور ما 80 میلیون و در منطقه 400 میلیون نفر است، اما این صنعت با مسائلی از جمله بحران قیمت تمام شده مواجه است و بهرغم توسعه این صنعت در مباحث کیفی و طراحی، هنوز این صنعت به جایگاه واقعی خود نرسیده است.

وی ادامه داد: مشکل دیگر، مسأله بانکها و بهرههای مرکب (که گاه 38 تا 42 درصد نیز میرسد) است که هم شما صنعتگران آن را لمس میکنید و هم در مرکز پژوهشهای مجلس و در اتاق نیز در مورد این مشکل اتفاقنظر وجود دارد.

وی تأکید کرد: این نوع تسهیلات، نقش پررنگی در افزایش قیمت تمام شده دارد و البته در هیچ جای دنیا نیز تسهیلات 18 درصد برای تولید رایج نیست و مفهوم ندارد.

وی تدوین استراتژی توسعه صنعتی را راه چاره فراروی از مسائل مذکور دانست و گفت: برایناساس باید بدانیم در کدام نقطه از مسیر توسعه هستیم، آیا صنایع کوچک و متوسط باید مورد توجه قرار گیرند یا خیر؟

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران ادامه داد: در تمام دنیا بنگاههای کوچک بزرگ میشوند، اما این اتفاق در ایران به همان دلیل عدم بهرهوری در صنایع محقق نشد.

آقای دکتر روغنی ادامه داد: رشد از طریق بهرهوری 30 درصد و اصولاً متکیبر توانمندسازی نیروی انسانی و بهروزآوری تکنولوژی است و این در حالی است که به منابع مالی و استراتژی نیز نیاز داریم.

وی تأکید کرد: با تمام این موارد پیشرفت تکنولوژی داشتهایم و محصولات با انتظار مشتریان متناسب است، اما نباید نسبت به این واقعیت بیتوجه باشیم که صنعت لوازم خانگی در دنیا در حال تغییرات سریع است و اکنون تولید این محصولات مبتنیبر سیستمهای کنترل هوشمند است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران ادامه داد: نباید فراموش کنیم پیش از انقلاب، کشور ما در صنعت لوازم خـــانگی بسیار موفق بود و حتی صادرات به دنیا داشت و روزگاری که بنـــــده در مسئولیت مدیرعاملی «پارسالکتریک» خدمت میکـــــردم، «تورگوت اوزال» نخستوزیر وقت ترکیه به این شرکت آمد و آرزو داشت شرکتهای لوازم خانگی ترکیه مانند پارسالکتریک باشند و امروز شرکتهایی مانند «آرچلیک» و «وستل» از کشور ترکیه، به نقاط مختلف لوازم خانگی صادر میکند.

وی همچنین با اشاره به مسائل تأمین اجتماعی گفت: این سازمان متناسب با دریافتیهایش از صنعت، خدمات ارائه نمیدهد و بهجای شراکت با تولیدکنندگان در برقراری رفاه در جامعه، برای بخش تولید مسأله آفرین است و در همین حال بحث مالیات از جمله 9 درصد مالیات بر ارزشافزوده نیز از مواردی است که تولید را تحت فشار قرار داده و معلوم نیست چرا باید تولیدکننده مالیات بر ارزشافزوده را بپردازد.

آقای دکتر روغنی با اشاره به ضرورت بهرهوری و تکنولوژی در صنایع، گفت: پژوهشی را در حوزه صنعت در سه مقطع پیش و بعد از انقلاب و دوران سازندگی انجام دادهایم تا روشن شود کشور چه مسیری را طی کرده تا به اینجا رسیده است.

وی توضیح داد: براساس نتایج این پژوهش، توجه کلی بر روی بنگاههای بزرگ بوده و بنگاههای کوچک خارج از دایره توجه بودهاند و بر همیناساس نیز به فراموشی سپرده شدهاند و به همین دلیل بهرهوری و تکنولوژی ندارند و چالشهای امروز صنایع، از همین مسأله منشأ میگیرد.

آقای دکتر روغنی در انتهای سخنانش براهمیت تحقیق و توسعه تأکید کرد وگفت: نقطه غفلت یا کمکاری در صنایع ما، عدم ادغام بوده و باید ببینیم چرا به مرحله ادغام نرسیدیم و چگونه میتوان آن را انجام داد.

آقای مهندس محمدرضا جعفری؛ نایبرئیس هیأتمدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز طی سخنانی با اشاره به استقبال گسترده صنعتگران از هفدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی، تغییر تاریخ آن بهنحوی که ایام پنجشنبه و جمعه نیز بهعنوان ایامی پرمخاطب در  حوزه برگزاری این نمایشگاه قرار گیرند را اقدامی شایسته و مؤثر از سوی انجمن دانست و براهمیت نمایشگاههای تخصصی در ارائه دستاوردهای شرکتها تأکید کرد.

وی با اشاره به تلاش شرکتها و برندهای خارجی برای دستیابی به بازار مصرف ایران، گفت: در این شرایط رقابتپذیری شــــرط اصلی دوام در بازار است و این درحالیاست که اکنون شرکتهای ایرانی در زیر ظرفیت واقعی تولید میکنند و به همین دلیل قیمت این محصولات بالاست و از میزان رقابتپذیری آنها میکاهد.

آقای مهندس جعفری ادامه داد: راه چاره در تجمیع ظرفیتهای خرد و تولید در مقیاس بالاست که البته بهدلیل صدور بیرویه مجوزهای تولید، امروز با مسأله تعدد واحدهای صنعتی مواجهایم و برای تجمیع آنها، پیش از هر چیز نیازمند اقدامات فرهنگی هستیم.

نایبرئیس هیأتمدیره انجمن ادامه داد: صنعت لوازم خانگی بهدلیل تحریمها و شرایط سخت، به استراتژی حفظ ساختار بهجای تجدید آن روآورد و البته تولید با ماشینآلات فرسوده نیز در افزایش قیمت تمام شده مؤثر است و برهمیناساس انتظار داریم دولت تسهیلات ارزانقیمت برای ارتقاء توان رقابت در اختیار تولیدکنندگان این شاخه صنعتی بگذارد؛ چراکه امروزه از منظر کیفیت، لوازم خانگی ایرانی قدرت رقابت با اقلام مشابه خارجی را دارند. آقای مهندس جعفری برضرورت هدفگذاری شرکتها برای حضور در نمایشگاه با تمرکز بر مزیتهای نسبی محصولات تأکید کرد.

 

  پانل «نمايشگاه و صادرات»

در این پانل آقایان: دکتر مودودی؛ معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه و تجارت ایران، دکتر روغنی؛ رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران، محسن منتظری؛ مسئول میز صنایع فلزی و لوازم خانگی ایران در سازمان توسعه و تجارت، دکتر حبیباله انصاری؛ دبیرکل و رئیس ستاد برنامهریزی و اجرایی انجمن و دکتر محمود استقلال؛ رئیس کمیسیون صادرات انجمن حضور داشتند.

آقای دکتر محمود استقلال؛ رئیس کمیسیون صادرات انجمن در ابتدای جلسه براهمیت بحث صادرات بهعنوان راهکار اصلی توسعه اقتصاد امروز در صنعت تأکید کرد و با اشاره به آمار صادرات صنعت لوازم خانگی، گفت: علیرغم توان بالقوه واحدهای صنعتی و تولیدی کشور برای برخورداری از کیفیت مطلوب محصولات، نبود اراده قوی و عزم حضور فعال و مستمر در نمایشگاهها و عرصه بینالمللی باعث شده است تا این پتانسیل بهنحو شایستهای بالفعل نشود.

آقای دکتر استقلال عدم وجود شناخت از صنعت لوازم خانگی ایرانی در خارج از کشور را مسألهای اساسی دانست و برضرورت برندسازی شرکتهای ایرانی تأکید کرد.

وی اراده و خودباوری و عزم حضور در نمایشگاههای بینالمللی را لازمه تحقق اهداف صادراتی کشور دانست و گفت: صنعت لوازم خانگی باید تلاش داشته باشد جزء برندهای شناخته شده در جهان باشد.

وی در ادامه سخنانش گفت: صادرات متأثر از فاکتورهایی مختلفی است که میتوان آنها را به مقولات پیش نیازهای اولیه و ثانویه صادرات تقسیم کرد. در بخش پیش نیاز اولیه صادرات، وظایفی برعهده دولت است که به تعاملات دولت با دنیا و نیز برنامههای تشویقی دولت درخصوص حمایت از صادرات بستگی دارد و در بخش پیش نیاز ثانویه، وظایفی برعهده شرکتهاست.

وی ادامه داد: در بخش پیش نیاز ثانویه در مرحله بعد از قرارداد، خدمات پس از فروش، فاکتوری اصلی است. البته بیش از 80 درصد از صادرات کشور ما با واسطه انجام میشود و همین مسأله زمینه عدم تحقق و یا اثربخشی اندک خدمات فروش شرکتها شده است؛ در حالیکه بیشترین تمرکز برندهای معروف دنیا، بر خدمات پس از فروش است.

آقای دکتر استقلال تأکید کرد: البته خدمات فروش به خدمات بعد از فروش محدود نمیشود و باید آن را در مقولات فروش، حین فروش و بعد از فروش دستهبندی کرد و باید بدانیم یکی از اهرمهای اصلی در جهت تثبیت شرکتها و برندها بازارهای جهانی است.

رئیس کمیسیون صادرات انجمن در ادامه سخنانش شناسایی صحیح بازارهای هدف و اتخاذ استراتژی مناسب حضور در بازارهای مذکور را از مسائل و موارد اساسی دانست که شرکتهای لوازم خانگی باید توجه دقیق نسبت به آنها داشته باشند.

آقای دکتر استقلال رقابت صنعتگران لوازم خانگی کشور با شرکتهای خارجی را عامل افزایش دانش و کیفیت در این صنعت دانست و گفت: نتایج این رقابت در قالب تولید محصول کیفی و دارای قابلیت رقابت و صادرات در اقتصاد کشورمان تجلی خواهد یافت.

آقای دکتر استقلال با اشاره به محدودیت زمان و منابع در فعالیت های صادراتی و به طور کل فعالیت های اقتصادی، گفت: به همین دلیل باید استراتژی بلندمدتی برای صادرات و برنامهریزی مؤثر براساس آن داشته باشیم.

رئیس کمیسیون صادرات انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تأکید کرد: شرکتها در بحث صادرات باید همواره ناظر و حاضر باشند.

وی توضیح داد: ناظر بودن به معنای داشتن اطلاعات و اشراف بر بازار است و حاضر بودن به مفهوم حضور فیزیکی در بازار با آمادگی ارائه محصول با توجه به نیازهای درخواستی بهصورت منظم و مستمر است.

وی داشتن یک هدف و استراتژی قابل اندازهگیری را بسیار مهم ارزیابی کرد و نتایج پژوهشی درخصوص اهداف حضور شرکتها در نمایشگاهها را بهشرح زیر اعلام کرد:

وی بهترین تکنیکهای استفاده شده برای افزایش صادرات توسط شرکتها را نیز بهشرح زیر اعلام کرد:

89% وبسایت خوب و چندرسانهای- 83% حضور در نمایشگاهها- 75% فروش شاخص- 55% ارسال نامه و ایمیل- 42% مجلهها و ژورنالها- 40% قراردادها- 36% رخدادهای دیگر.

رئیس کمیسیون صادرات انجمن با انتقاد از حضور کثیر هیأتهای خارجی فروش در کشور، برضرورت ساماندهی اعزام هرچه بیشتر هیأتهای ایرانی فروش به کشورهای خارجی تأکید کرد و گفت: همراه با حضور هیأتهای خارجی در کشور، لازم است ترتیباتی برای حضور هیأتهای خرید نیز در کشور تمهید شود.

سپس آقای دکتر محمدرضا مودودی؛ معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران طی سخنانی گفت: در جهان امروز تولید در زنجیره ارزش اتفاق میافتد و کشور ما نیز باید در این زنجیره جایگاه خود را ارزیابی کنند و تولید براساس مزیتهای نسبی قابل ارائه در این زنجیره انجام شود.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: برای اینکار چارهای جز ادغام وجود ندارد و برهمین اساس در صنعت لوازم خانگی، به همگرایی بین صنعتگران نیاز وجود دارد.

وی افزود: ادغام شدن درست مانند جراحی توأم با درد و ناراحتی است، اما پس از رفع درد، کارایی آن محقق و معلوم میگردد.

آقای دکتر مودودی صنعت لوازم خانگی را صنعتی وسیع دانست و گفت: مدیریت این بخش متأثر از هنر تصمیمگیری است تا چگونگی پیادهسازی این استراتژی به بهترین نحو مشخص گردد.

معاون توسعـــه صادرات کالا و خدمـات سازمان توسعه تجارت ایــــران با اشاره به تغییرات اساسی صنعت لوازم خانگی در دنیا گفت: امــــروزه در این صنعت با «هوشمندسازی» مواجه هستیم و صنعت داخلی نیز به ناچار باید خود را با این رویه تطبیق دهد.

آقای دکتر مودودی ادامه داد: امروزه لوازم خانگی بهعنوان جزئی از زندگی و حتی عضوی از خانواده محسوب میشوند و خانوادهها در مورد نام و برند لوازم خانگی خود، صحبت میکنند و به همین دلیل باید در نظر داشت امروزه کسی یخچال را فقط برای خنک نگهداشتن مواد غذایی و یا تلویزیون را تنها برای تماشا نمیخواهد و کاربریهای دیگری نیز از این تجهیزات انتظار دارند.

آقای دکتر مودودی تأکید کرد: برایناساس تولیدکنندگان باید از گردونه رقابت در قدرت خرید پائین و کشورهای ضعیف خارج شده و به سمت تولید محصولات باکیفیت، منحصر بهفرد، شکیل و دارای ایدههای نو حرکت کنند.

آقای دکتر مودودی در ادامه سخنانش با اشاره به نقش نمایشگاههای بینالمللی در توسعه صادرات، گفت: در جهت معرفی محصولات و شرکت در نمایشگاهها و پاویونهای بینالمللی، باید به نوع و تاریخ نمایشگاهها دقت بیشتری شود.

وی ادامه داد: در بخش دولت نیز در زمینه مشوقها و تسهیلات لازم برای حضور در نمایشگاههای مورد نظر و مورد نیاز صنعت لوازم خانگی، بررسیهایی در حال انجام است و درخصوص برگزاری پنج نمایشگاه دائمی در پنج کشور و نیز ارائه یارانه تسهیلات نمایشگاهی گامهای مؤثری برداشته شده است که متعاقباً از سوی سازمان اعلام خواهد شد.

آقای دکتر مودودی ورود هیأتهای تجاری به کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: همین آمد و شدهای تجاری باعث ایجاد دید مثبت نسبت به تجارت با کشورمان و از بین رفتن نگرش «ایرانهراسی» و وحشت از سرمایهگذاری در ایران میشود.

سپس آقای مهندس قاسم مصطفوی؛ عضو هیأتمدیره انجمن و مدیر روابطعمومی شرکت بوتان طی سخنانی گفت: بهدلیل فقدان استراتژی واحد و نقشه راه صادرات لوازم خانگی و اقدام فردی در این زمینه توسط شرکتها، تاکنون صادرات موفقی شکل نگرفته و برایناساس توفیقات شرکتها نیز مقطعی و منحصربه زمان و مکان خاص بوده و بهطور کلی جای خالی حرکتهای جمعی و همافزا در صادرات کشور خالی است.

وی گفت: برهمین اساس باید به صنعتگران توصیه کرد از منافع کوتاهمدت پرهیز کنند و در جهت بقا و نه کسب سود، مسأله صادرات را در اولویت برنامههای خود قرار دهند.

آقای مهندس مصطفوی ادامه داد: همانگونه که آقای دکتر استقلال نیز تأکید کردند نخستین و مهمترین موضوع در بحث صادرات، اراده است و سپس هدفگذاری و در نهایت اهتمام و تلاش برای به ثمر رساندن هدف تعیین شده است.

وی با اشاره به تجارب صادراتی شرکت بوتان گفت: پیش از ورود به عرصههای بینالمللی، این شرکت را سرآمد ساخت آبگرمکن میدانستیم، اما با فراهم کردن زمینههای همکاری با یک شرکت ایتالیایی از این رهگذر، افقهای دیگری به روی بوتان باز شد و توانستیم نقائص، کمبودها یا موانع را برطرف کنیم.

آقای مهندس مصطفوی سرعت عمل را لازم و چاشنی برنامهها و حرکتهای شرکتها دانست و گفت: اکنون اگر سرعت لازم را جهت انطباق با بازار پررقابت نداشته باشیم، در زیرپای رقیبان له خواهیم شد.

عضو هیأتمدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران هدفگذاری را فرآیندی مستلزم دقت و تمرکز فراوان دانست و پیشنهـــــاداتی از جمله احتــرام به مشتری، حذف هدایای تبلیغاتــــی، ممانعت از تجمع غرفهداران در بخشهایی از غرفه و انجام گپوگفت، حذف مراحل تغذیه غرفهداران از میدان دید بازدیدکنندگان، حضور و غیاب  همکاران غـــرفه، حذف صنـــدلی غرفهداران و تعویض شیفت آنها برای جلوگیری از خستگی، پیشقدم شدن برای جذب مشتری و... را جهت حضور مؤثر در نمایشگاهها به شرکتها ارائه داد.

در ادامه این همــــایش آقــای دکتر حسین فتاحی؛ مدیرعامل شرکت امرسان عوامل سیاسی، اقتصادی و مالی و جریان اطلاعات را بر فرآیند صادرات مؤثر دانست و گفت: مسائل سیاسی به دولت، مسائل اقتصادی و مالی به بانکها و جریان اطلاعات به رایزنها و کنسولگریها ارتباط دارد و در کنار این عوامل فاکتور محصول یا خدمات نیز به تولیدکنندگان مربوط است.

وی اخلال در روند هر کدام از عوامل یاد شده را موجب اخلال در روند صادرات دانست و برضرورت برقراری کامل جریان در فاکتورهای یاد شده تأکید کرد.

آقای دکتر فتاحی سپس تجاربی از شرکت امرسان درخصوص صادرات به کشورهای مختلف را مطرح کرد و درخصوص صادرات به عراق گفت: علیرغم 1485 مترمربع مرز مشترک و شش مرز ورودی ایران به این کشور، متأسفانه قوانین ثابتی برای ورود کالا به این کشور وجود ندارد و بهعنوان مثال قبلاً صادرات از مرز خسروی و کردستان با 5 درصد تعرفه انجام میشد که بعد از مسائل سیاسی پیش آمده و بستن مرزها، سایر مبادی ورودی کالا به عراق، 50 درصد تعرفه تعیین کردهاند که به این ترتیب، عملاً صادرات به عراق امکانپذیر نخواهد بود.

آقای دکتر فتاحی درخصوص کشور سوریه توضیح داد: متأسفانه درخصوص تجارت با این کشور قوانین شفافی وجود ندارد و نمیدانیم چگونه میشود با این کشور تجارت کرد.

آقای دکتر فتاحی با اشاره به توجه انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به مقوله صادرات و حضور خانم کامرانی؛ معاون انجمن در سوریه، گفت: متأسفانه علیرغم پررنگ بودن بحث صادرات در انجمن و تلاشهای این تشکل و شرکتها، اما ابهام در مورد تجارت با این کشور از جمله درخصوص مبحث استفاده از خط اعتباری، اجازه واردات کالای ساخته شده به سوریه و...، تلاشهای شرکت را برای صادرات با این کشور با مانع روبهرو کرده است.

وی درخصوص ارمنستان نیز توضیح داد: بین روسیه و ارمنستان تعرفه ترجیحی برقرار است و صادرات به این کشور نیز با مالیات 35 درصدی روبهروست. در بحث صادرات به ترکمنستان، با این واقعیت روبهرو شدیم که اقتصاد این کشور تحت نفوذ ترکیه است و بهدلیل مراودات گازی بین دو کشور، ترکمنستان تجارت با ترکیه را ترجیح میدهد.

وی با اشاره به هزینههای بالای امور جنبی صادرات، گفت: بهعنوان مثال هزینه اخذ ویزا برای ترکمنستان 250 دلار است که رقمی نسبتاً بالاست.

آقای دکتر فتاحی درخصوص تاجیکستان گفت: بازار این کشور تا مدتها تحت نفوذ ایرانیها خصوصاً مشهدیها بود، اما متأسفانه بهدلیل مسائل سیاسی، بازار ایرانیها در این کشور کساد شده است و همچنین بهرغم فعالیت «بانک شهر» در این کشور، عملاً دامنه فعالیتهای آن محدود است.

وی ادامه داد: فقدان اطلاعات درخصوص تاجیکستان را مسأله مهمی در عدم توفیق به صادرات به این کشور است و گفت: پیدا کردن مسیر ارزانقیمت به این کشور، بسیار مهم است؛ چراکه شرکت ما برای دستیابی به این بازار مسیری غیررسمی را یافت و هزینههای زیادی را متقبل شد.

آقای دکتر فتاحی توضیح داد: با خط ریلی محصولات را از طریق گمرک غرب به سرخس و از آنجا به ازبکستان و از آنجا به افغانستان و از آنجا به تاجیکستان فرستادیم که البته این مسیر اصلاً در نقشههای موجود، وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت امرسان درخصوص صادرات به کشور پاکستان نیز توضیح داد: تعرفه واردات کالاهای ایرانی به این کشور صد در صد است و این به مفهوم عدم امکان عملی صادرات به پاکستان است.

آقای دکتر فتاحی بر نقش دولت در رفع موارد ذکر شده تأکید کرد و گفت: کنترل و رفع بسیاری از این موارد از حد شرکتها خارج و در حوزه امکان دولتهاست و در کشور ما نیز باید عزمی در این زمینه بهوجود بیاید.

آخرین سخنران این پانل آقای محسن منتظری؛ مسئول میز لوازم خانگی سازمان توسعه تجارت بود.

وی ضمن معرفی این میز و تشریح وظایف آن، به اهمیت موضوع صادرات و نمایشگاههای بینالمللی اشاره و از شرکتها درخواست کرد نمایشگاههای هدف این صنعت را معرفی کنند تا با مساعدتها و برنامهریزیهای سازمان و انجمن، امکان حضور هدفمند شرکتها در نمایشگاههای خارجی فراهم گردد.

وی توضیح داد: میز لوازم خانگی مسئولیت دارد در جهت رفع مسائل صادراتی این صنعت حرکت کند و در این مسیر در کمیسیون صادرات انجمن برای ارتباط نزدیکتر، حضور داریم.

در ادامه خانم شراره کامرانی؛ معاون برنامهریزیی، اجرایی و ارتباطات انجمن با اشاره با سخنان آقای دکتر فتاحی
گفت: منع واردات کالای ساخته شده به سوریه، محمل قانونی ندارد  و ابهامها و عدم شفافیت در این زمینه، مسالهای است که باید از سوی مسئولان عالی رتبه مورد مذاکره قرار گیرد. وی گفت: انجمن در این خصوص با سازمانهای متولی وارد مکاتبه شده و این موضوع را در جلسات مختلف طرح کرده است که  با توجه به عزم و خواست بخش خصوصی دو کشور ایران و سوریه برای برقراری تعاملات تجاری، لازم است تدبیری در این زمینه اندیشیده شود. وی همچنین با اشاره به بازدید اخیر هیات سوری از چند شرکت، گفت: خوشبختانه ارتباطات خوبی برقرار شده و  تقاضای هیات خرید مذکور برای قرار گرفتن در خط اعتباری پذیرفته شده و سایر شرکتها هم برای استفاده از خط اعتباری باید طرف تجاری سوری داشته باشند تا درخواست قرارگیری در خط اعتباری، از سوی ایشان به دولت سوریه و از آن طریق به کشور ما داده شود. خانم کامرانی در ادامه سخنانش گفت: مساله عدم کفایت فعالیت بخشهای بازرگانی سفارتخانهها و نیاز صنعتگران به همراهی این بخشها در اخذ اطلاعات و انجام امور، این فکر را به ذهن متبادر میکند که بهتر است به جای فرد رایزن، تیمهای رایزنی داشته باشیم تا به این ترتیب بخشی از نیازهای اطلاعاتی و مشورتی شرکت ها برای حضور در کشورها مرتفع شود. وی تاکید کرد: تم قانون برنامه ششم توسعه کشور، مبتنی بر هدف گسترش تعاملات با جهان است و یکی از مصادیق مهم این تعاملات، تعاملات اقتصادی است و البته تحقق این هدف، از امکان شرکتها خارج و هدفی است که دولت باید برای آن برنامهریزی داشته باشد و مساله تیمهای رایزنی میتواند، اقدامی در این راستا باشد.

  پانل «رسانه و نمايشگاه»

در این پانل آقای حمیدرضا روستا؛ فعال و مدرس روابطعمومی درخصوص بهرهبرداری از رسانه در جهت اثربخشی مشارکت شرکتها در نمایشگاه صحبت کرد.

وی در ابتدای سخنانش کتاب «ایران، جامعهای کوتاهمدت» را معرفی کرد و گفت: این کتاب را آقای همایون کاتوزیان نوشته و در آن درخصوص جامعه درازمدت و رابطه آن با توسعه بحث میشود. وی گفت: کاتوزیان در این کتاب اشاره میکند با کارهای موقتی و هوسی، توسعه محقق نمیشود و شرکتها نیز در بحث تبلیغات باید آن را به شکل پروسهای طولانیمدت در نظر بگیرند تا برنامههای آنها منجربه توسعه کسبوکارشان شود.

آقای روستا در ادامه سخنانش در رابطه با نقش رسانهها در صنعت گفت: تمام واحدهایی که در حال رقابت جدی در بازار هستند میدانند اگر فضای رسانه را از دست بدهند، در واقع فضای بازار را هم از دست دادهاند.

وی ادامه داد: بنابراین شرکتهای لوازم خانگی و عضو انجمن که در هفدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی شرکت کردهاند، با توجه به نمایشگاه پیشرو باید از ظرفیتهای رسانهای بهرهبرداری لازم را داشته باشند؛ به این معنا که در نگاهی درازمدت، از برنامهریزی تنها برای چهار روز نمایشگاه پرهیز شود و نگاه شرکتها، به افقی دورتر باشد.

وی از حضور در نمایشگاه برای شرکتها بهعنوان «راندن یک اتوبوس»  تعبیر کرد و گفت: ممکن است در ابتدای این حرکت تعداد مسافران اتوبوس شما کم باشد، اما چنانچه از ابزار رسانه بهره برداری موثر داشته باشید، در انتهای سفر یعنی پایان نمایشگاه خواهید دید که اتوبوس پر از مسافر است.

وی تأکید کرد: با ظرفیتسازی رسانهای میتوانید حضوری جاودانه در عرصه بازار داشته باشید؛ بهصورتی که در ذهن مصرفکنند اثری جاودان داشته و همراهانی دائمی برای خود ایجاد کنید.

آقای روستا در رابطه با ظرفیتسازی رسانه در قبل، حین و بعد از نمایشگاه توضیحاتی داد و گفت: لازم است شرکتها برنامههای اطلاعرسانی حضور نمایشگاهی خود را یکماه پیش از ایام نمایشگاه آغاز کنند و این اطلاعرسانی محدود به تأکید روی  حضور در نمایشگاه در بازه زمانی اجرای آن نباشد؛ بلکه بهتر است شرکتها مشخصاً اعلام کنند با چه محصولاتی و به چه نحوی در نمایشگاه حضور دارند تا اشتیاق بازدید و پاسخگویی به سؤالات احتمالی نقش بسته در ذهن مصرفکنندگان، ایجاد شود.

آقای روستا درخصوص ضرورت بهروزرسانی سایت شرکتها و افزودن یا فعالتر کردن بخشهای اخبار، گالری تصاویر و ویدئو و... مربوط به نمایشگاه، توضیحاتی ارائه داد و برضرورت فعالیت مستمر در شبکههای اجتماعی خصوصاً در ایام نزدیک نمایشگاه و در روزهای برگزاری تأکید کرد. آقای روستا همچنین طراحی و اجرای مسابقه در نمایشگاه و یا همزمان با آن را موجب جذب مخاطبین دانست و ادامه داد: ایجاد پیوند با مخاطب شیوههای گوناگونی دارد و یکی از راههای آن آشنا کردن آنها با مراحل و مقدمات حضور در نمایشگاه از جمله تصویربرداری و ساختن فیلمها و مستندهایی از غرفهسازی و مراحل چیدمان غرفه و... و انتشار آن در فضاهای رسانهای شرکت میباشد.

وی افزود: با ابزار رسانه به مردم بگوئید چرا در نمایشگاه شرکت میکنید، چرا حضور در نمایشگاه برایتان مهم است و اصولاً سابقه حضورتان در نمایشگاه چگونه است؟ و البته مطمئن باشید کلیه این اطلاعات برای مخاطبان و مصرفکنندگان جالب و جذاب و اطلاعرسان است.

وی با اشاره به وسیع شدن دامنه جستجوهای اینترنتی، از طریق موتور گوگل و نیز جستجو در شبکههای مجازی مانند اینستاگرام در هنگام نمایشگاه، گفت: مصرفکنندگان به سایتها و صفحاتی میروند که در آنها اطلاعات هست و اگر در سایت و صفحه شما اطلاعات نباشد، آنها به صفحات رقبای شما مراجعه میکنند.

آقای روستا ادامه داد: در فضای نمایشگاه نیز لازم است رسانههای خود را معرفی کنید.

وی توضیح داد: بهتر است در غرفه شما پیشخوانی برای ارتباط با مخاطبین و اصولاً جذب مخاطب برای رسانههای شما خصوصاً شبکههای مجازی در نظر گرفته شود و فردی مسلط، برای انجام این کار در نظر گرفته شود و البته بر این نکته تأکید مجدد میشود که پیش از جذب مخاطبین جدید در نمایشگاه، شرکتها باید کلیه اطلاعات لازم از جمله قیمتها و... را در رسانهها درج کرده باشند. آقای روستا همچنین گفت: ثبت کلیه رویدادهای نمایشگاه توسط گروه فیلمبرداری و عکاسی نیز از برنامهریزیهای لازم برای شرکتهاست.

آقای روستا ادامه داد: در حین و بعد از نمایشگاه عکسهای بازدیدکنندگان را برایشان ارسال کنید و همینطور میتوانید به بهانه ارسال عکسها از طریق اینترنت، شماره تلفن بازدیدکنندگان را گرفته و ارتباطی دائمی در فضای مجازی با آنها برقرار کنید.

وی همچنین توضیح داد: درخصوص ارتباط با سازمانها و فروشگاهها نیز باید قیمتهای بهروز محصولات را به شبکه توزیع اطلاع دهید و از طریق یک خبرنامه، اطلاعات و اخبار لازم را برای این گروه ارسال کنید.

وی درخصوص اقدامات بعد از نمایشگاه نیز گفت: مجموع فعالیتهای پیش از نمایشگاه و در حین آن مانند پیشخوان جذب مخاطب، خبرنامه، شبکههای مجازی و...، باعث میشود اتوبوس ابتدای بحث ما در انتهای نمایشگاه، پر از مسافران و مخاطبان باشد، اکنون فرمان این اتوبوس در دست شماست و شما میتوانید آن را به مسیر دلخواه هدایت کنید.

 

تاریخ انتشار: 23. آبان 1396 - 11:55