کمیسیون اقتصاد و بازار در انجمن تشکیل می‌شود.

تاریخ: 
سه شنبه, اسفند 10, 1395 - 10:45
محل برگزاری: 
ساختمان انجمن لوازم خانگی ایران
دستور جلسه: 

کمیسیون اقتصاد و بازار در انجمن تشکیل می‌شود.

گزارش جلسه: 

آخرین جلسه کمیسیون بررسی مسائل صنعت انجمن در سال 1395 برگزار شد.

این جلسه در تاریخ 95/12/10 در محل انجمن برگزار شد.

در این جلسه آقای دکتر حبیباله انصاری؛ دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران انجمن را محل تعاطی افکار و برخورد اندیشهها برای رسیدن به نقطه تفاهم براساس مصالح جمعی دانست و گفت: با توجه به مباحثی که در مورد افزایش یا عدم افزایش و حتی کاهش قیمت محصولات بین شرکتها پیش میآید، بهتر است انجمن در قالب کمیسیون، نظرات شرکتها را در مباحث مربوط به تجمیع برساند تا از این طریق یکدستی و هماهنگی بیشتری در بازار ایجاد گردد.

آقای دکتر انصاری  پیشنهاد کرد در سال 1396 کمیسیون «اقتصاد و بازار» در انجمن تشکیل گردد و شرکتها ضمن طرح مباحث و تبادل اطلاعات در زمینههای اقتصادی، حرکتی هماهنگ در سیاستگذاریهای مربوط به قیمت و... داشته باشند.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران همچنین با اشاره به مصاحبه رسانههای مختلف با ایشان در مورد احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی در سال 96 گفت: تأکید من این بوده است که قیمت محصول نهایی تابع عوامل تشکیلدهنده قیمت و هزینههای تولید است و به تبع افزایش قیمت این عوامل و پارامترها، افزایش قیمت محصول نهایی نیز محقق میشود؛ اگرچه میزان آنرا اکنون نمیتوان تعیین کرد.

آقای دکتر انصاری با اشاره به تنوع فراگیر محصولات لوازم خانگی، گفت: متأسفانه رسانهها بدون در نظر گرفتن این دامنه تنوع، افزایش قیمت یا هر نوع ویژگی یک قلم را به تمام اقلام لوازم خانگی نسبت میدهند، که این کار غیرحرفهای و غیراصولی است؛ همانگونه که وقتی مسئولان میگویند 140 واحد تولیدی یخچال در کشور وجود دارد، باید به این نکته توجه شود که 140 مجوز صادر شده و باید دید چه تعداد از این مجوزها به بهرهبرداری رسیده و یا فعال هستند که البته امروز تعداد بسیار محدودی از این مجوزها به مرحله تولید بالفعل رسیدهاند.

آقـــای مهندس نوید ایزدپناه؛ عضو هیأتمدیره انجمن و مدیرعامل شرکت استیلالبرز نیز طی سخنانی، اشاراتی به مکانیزم و مؤلفههای تعیین قیمت پایه در بورس کالا داشت و گفت: در شیوه رایج تعیین قیمت پایه، تولیدکننده داخلی با تولیدکننده خارجی برابر دانسته میشود؛ در حالیکه اینگونه نیست.

وی ادامه داد: هماکنون شرکتهای پتروشیمی به فروش محصول در بورس تمایل ندارند و به ارائه محصول با قیمت صددرصدی مؤسسه پلتز (platts) راغب هستند؛ چراکه وزارت نفت براساس قانونی مصوب، قیمتگذاری را در صنایع پلیاتیلن و پلیپروپیلن رأساً انجام میدهد و از آنجایی که شرکتهای پتروشیمی گاز را به بهایی تقریباً 2 برابر عربستان دریافت میکنند، بر این اساس از عرضه محصول با 95 درصد قیمت در بورس، استنکاف میکنند.

آقای مهندس ایزدپناه با اشاره به سایر مواد اولیه مورد نیاز صنعتگران، گفت: بهعنوان مثال چنانچه مدارکی دالبر ارائه کاتد به قیمت گرانتر از صادرات در بورس دارید، قابلیت اقدام قانونی وجود دارد؛ چراکه براساس قانون اصناف، نهادی که دارای قدرت مشخص است، چنانچه در حق یک صنف، احجاف کند، صنف مربوط میتواند علیه آن نهاد شکایت کند.

آقای مهندس ایزدپناه در بخش دیگری از سخنانش درخصوص ضرورت هماهنگی بیشتر تولیدکنندگان در اموری مانند قیمتگذاری، گفت: اعضاء تشکلها در هر زمینهای میتوانند توافقاتی داشته و به آن عمل کنند؛ مگر در زمینههایی که توافق، غیرقانونی باشد و ما نیز بهعنوان اعضاء انجمن میتوانیم دز زمینه قیمت تصمیمگیری کنیم. در واقع در کمیسیون مربوط در انجمن، مبنای عمل تصمیمگیری نخواهد بود، بلکه اطلاعرسانی است تا تولیدکنندگان براساس مصالح، اقدام به هماهنگی با یکدیگر کنند.

وی تأکید کرد حداقل اثر این کار، آن است که شرکتها علیه یکدیگر وارد عمل نمیشوند.

وی با اشاره به افزایش حداقل 5 درصدی دستمزدها و هزینههای تولید، از انجمن درخواست کرد صنوف مربوط در ابتدای سال برای هماهنگی افزایش قیمت، در انجمن گردهم آیند.

وی تأکید کرد: افزایش بیش از 5 درصد دستمزد کارگران، به افزایش بیکاری دامن خواهد زد.

در این جلسه آقای مهندس حامد گرشاسبی؛ مدیرعامل شرکت رهشادالکتریک نیز طی سخنانی مسأله «دارایی» را بهعنوان یکی از مهمترین مسائل شرکتها در سال 95 دانست و گفت: در سال 95 در این حوزه عناوین تازهتری با تولیدکنندگان مطرح شد و براساس تجارب، این عناوین مطالبه در سال 96 پررنگتر خواهند شد و البته سازمان تأمین اجتماعی نیز جهتگیریهای مشابهی با وزارت دارایی دارد و تولیدکنندگان و تأمینکنندگان، تحمل این بارهای مضاعف را ندارند و برهمین اساس لازم است تشکلها واکنشهای بیشتری نسبت به مسائل عام صنایع داشته باشند.

آقای مهندس سام ادیب؛ مدیرعامل شرکت زرساب نیز طی سخنانی گفت: واردات مواد اولیه، از مسائل اساسی شرکتهاست و برخی سازمانهای متولی در حوزه واردات برخی مواد از جمله مواد اولیه بهداشتی، مقررات شفاف و یا برداشتهای صحیح ندارند.

وی آنلاین شدن سیستم ثبت سفارش و مجوزهای واردات و عدم کارایی کامل سیستم مذکور را عامل بروز تأخیر در سفارشات و آسیب به خط تولید دانست و گفت: روند ترخیص مواد اولیه باید سریعتر شود و بهطور کلی، کالای ساخته شده باید کنترل شود، نه مواد اولیهای که تولیدکننده در دهههای متمادی آن را از یک تولیدکننده معتبر خارجی خریداری کرده است.

وی تأکید کرد: در حالیکه برخی محصولات ساخته شده در یک روز ترخیص میشود، مواد اولیه ساخت آن محصول، در زمان تقریبی دو ماه ترخیص میشوند.

در ادامه جلسه آقای مهندس علیرضا دانیالی؛ مدیرعامل شرکت ناباستیل طی سخنانی با اشاره به قطع ارز مبادلهای در برخی مواد محصولات، گفت: براساس مصوبه هیأت وزیران ماشینآلات خط تولید باید ارز مبادلهای بگیرند و همگام با کانون کارآفرینان که نامهای را در این خصوص برای مقام عالی معاونت اول ریاست جمهوری ارسال کرده است، از انجمن نیز درخواست داریم این مورد را در بخش صنعت لوازم خانگی به ایشان منعکس کنند.

آقای مهندس دانیــــالی افزایش 60 درصدی تعرفه شیرگاز را (6 دلار)، عملی مصنوعی دانست که از سوی برخی قطعهسازان داخلی برای اجبار تولیدکنندگان محصول نهایی به مصرف شیرگازهای تولیدی خودشان انجام شده است.

آقـای مهندس جواد پورمیکائل؛ مدیرعامل شــرکت عالینسب نیز طی سخنانی تأمین مواد اولیه را یکی از مهمترین مسائل شرکت متبوعش دانست و گفت: کارخانه ما از سال 1329 بهمدت 65 سال فعالیت مستمر دارد، اما اکنون به همین دلیل، در معرض خطر قرار گرفته است؛ چراکه تنها تأمینکننده، شرکت مس با هنر است و اکنون این شرکت نیز در تولید و تأمین نیاز بازار با مشکلات عدیدهای روبهرو شده است و عملاً امکان تأمین نیاز برای شرکت ما فراهم نیست.

آقای قزاقی از شرکت سدنا طی سخنانی با اشاره به مشکل تأمین ایبیاس گفت: قیمتهای پتروشیمی امام از سال گذشته تاکنون، 30 درصد افزایش یافته و مصرفکنندگان این محصول را با شرایط دشواری روبهرو شدهاند.

آقای مهنـــدس کامبیـز رهبر؛ کارشناس مسئول اقتصادی- صنعتی انجمن نیز در این جلسه توضیحاتی در مورد پیگیریهای انجمن درخصوص ارز مبادلاتی ارائه اد.

در ایـــن جلسه همچنین خــــانم شراره کامرانی؛ معاون برنامهریزی، اجرایی و ارتباطات انجمن طی سخنانی با معرفی کتاب «در سایه خشونت» اثر داگلاس سی نورث و جمعی از نویسندگان گفت: در این کتاب خشونت مانع توسعه  جوامع در حال گذار و رانت، عامل ایجاد خشونت معرفی شده و راهحل ارائه شده نیز توزیع رانت میان سازمانهای دارای ظرفیت خشونت دانسته شده است. این کتاب را آقای دکتر حقگو؛ کارشنـــاس ارشد کمیسیـون صنایع اتاق تهران خلاصه کردهاند.

وی در بخش دیگری از سخنانش انجمن را بهطور ذاتی درخصوص پیگیری مسائل تولید، وظیفهمند دانست و با ذکر نمونههایی، درخواست کرد اعضاء مسائل و موانع را همواره کتباً به انجمن اطلاع دهند.

نوع کمیسیون: