در هفتمین جلسه کمیسیون تخصصی خدمات مشتریان مطرح شد: تولید نیازمند نظام خودکنترلی

تاریخ: 
دوشنبه, آبان 15, 1396 - 10:45
محل برگزاری: 
ساختمان انجمن لوازم خانگی ایران
دستور جلسه: 

 تولید نیازمند نظام خودکنترلی

گزارش جلسه: 

هفتمین جلسه کمیسیون تخصصی خدمات مشتریان در تاریخ 96/8/15 در محل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و با حضور مدیران خدمات مشتریان برگزار شد.

در ابتدای جلسه آقای مهندس احمد سعادتیسالم؛ مدیرعــامل شرکت خدمات پس از فروش کن و رئیس کمیسیون تخصصی خدمات مشتریان انجمن با توجه به طرح موضوع ایجاد دانشکده خدمات پس از فروش مواردی را که تجربه نموده بود، ارائه کرد.

سپس آقای مهندس محمد قاسمی؛ مدیر خامات پس از فروش شرکت استیلالبرز از تجربه آموزشهای فنی و تخصصی حول محور ریختهگری، ماشینکاری و... برای سرویس کاران مطالبی عنوان نمود.

وی همچنین با معرفی کتابهای مؤثر درخصوص عملکرد خدمات تأکید کرد: فرهنگ مشتریگرایی باید از بیرون سازمان به داخل کارخانجات صنعتی وارد شود و هر شخص باید بداند مشتری مرحله قبل خود است و مشتریمداری باید بهعنوان یک فرهنگ در جامعه تبلور یابد.

در ادامه آقای مهندس سعادتی تأکید کرد: شرکتها باید خود حامی حق مشتریانشان باشند، همچنین مشکل اصلی در کشور ما حلقه مفقوده ارتباط بین صنعت و دانشگاه (دانش) است و این مساله کارخانجات را در عرصه جامعه بسیار مشکل میکند.

پس از آن آقای مهندس حسن حاتمیان؛ معاون خدمات پس از فروش شرکت صنامالکترونیک یکی از مشکلات خدمات را در کشور عدم آشنایی افراد با فرهنگ خدمات دانست و بیان داشت: در حالیکه گروهها و کانالهایی دراین زمینه در شبکه مجازی ایجاد شده است، لیکن اشتراک اطلاعات صحیح بسیار ضعیف است و مردم call center را تلفنچی خطاب میکنند.

در ادامه آقای مهندس آرش اسلامی؛ مدیر خدمات مشتریان شرکت تکرانمبرد آموزش صحیح پرسنلی را حائزاهمیت دانست و بیان داشت: بیاحترامی به مشتری بیحرمت کردن برند تولیدی است و گزارش مشتری ناراضی برای مجموعه یک برند بسیار تأثیرگذار است.

سپس آقای مهندس فردین خواجهوند؛ مدیر خدمات مشتریان شرکت صنعتی تاشرادیاتور- بوش پیشنهاد برگزاری دوره آموزشی کاربردی مرتبط را عنوان کرد.

پس از آن آقای مهندس عباس قمقام؛ مدیر خدمات پس از فروش الکتروژن با بیان اینکه شرکتی میتواند در بازار امروز دوام بیاورد که مدیران خدمات با دانش داشته باشد، بر ضرورت نظام خودکنترلی را در فرآیند تولید فرهنگسازی با آموزشهای مکرر تاکید کرد.

در ادامه خانم مهندس فرشته سلمانی؛ مسئول خدمات پس از فروش شرکت میلان و دبیر کمیسیون خدمات مشتریان انجمن عدم آگاهی و فرهنگسازی را در بعضی از شرکتها باعث افول تولیدی شان دانست و عنوان کرد: خدمات باید مشمول علم فنیمهندسی و علم روانشناسی باشد.

سپس آقای مهندس علی پرویزروشن؛ رئیس خدمات پس از فروش شرکت بوتان گفت: شعار شرکت بوتان «خاک پای مشتری توتیای چشم ماست» و نهادینه شدن این شعار در شرکت علاوه بر دانش، تخصص و روانشناسی لزوم حضور افراد برونگرا و تمایز خدمات جهت رقابت بین رقبا را با توجه به رضایتمندی مشتریان لازم  دارد.

در ادامه آقای مهندس ابوالقاسم احمدی؛ مدیر خدمات مشتریان شرکت انرژی پیشنهاد ایجاد دانشگاه، دانشکده و رشتهای خاص درخصوص خدمات را بیان داشت و گفت: باید در ایران هم فرهنگ انتقال دانش خدمات و پیادهسازی آنرا در سازمانها اجرایی کنیم. در پایان جلسه آقای مهندس سعادتیسالم گفت: در کنار آموزش باید خلاقیت افراد را افزایش دهیم و نگذاریم تمرکز برحصول به نقدینگی، خلاقیت را در بین افراد خدمات کاهش دهد.

در جلسه فوق خانم مهندس شجاعینسب از خدمات پس از فروش شرکت دمنده و آقای سخی؛ نماینده شرکت خدمات ارج حضور داشتند.