در دومین جلسه کمیسیون تخصصی تولیدکنندگان مبردهای خانگی و قطعات وابسته بررسی شد: بهبود فرآیند تولید و کیفیت

تاریخ: 
چهارشنبه, خرداد 30, 1397 - 09:30
محل برگزاری: 
ساختمان انجمن لوازم خانگی ایران
دستور جلسه: 

بررسی راهکارهای بهبود فرآیند تولید و کیفیت

گزارش جلسه: 

دومین کمیسیون تخصصی تولیدکنندگان مبردهای خانگی (یخچال، فریزر) و قطعات وابسته برگزار شد.

دومین جلسه کمیسیون تخصصی تولیدکنندگان مبــــردهای خانگی (یخچال و فریزر) و قطعات وابسته در تاریخ 97/03/30 در محل انجمن برگزار شد.

در ابتدای جلسه آقای مهندس کامبیز رهبر؛ کارشناس مسئول آموزش و استاندارد انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در خصوص برگزاری دورههای اثربخش در فرآیند تولید و کیفیت پرداخت گفت: لازمه تولید با کیفیت ایجاد ساختارهای دقیق در هرچه تولید است و کیفیت دراین پروسه آخرین ایستگاه جهت ارزیابی و بررسی است.

سپس وی در مورد پیشنویس آئیننامه کمیسیون تخصصی فوق خواهان ارائه نظر مدیران حاضر در جلسه شد.

آقای دکتر محمد امیرسالاری؛ رئیس کمیسیون تخصصی مبردهای خانگی (یخچال و فریزر) و قطعات وابسته انجمن و مدیرکنترل کیفیت شرکت سینجر پس از ارائه نظرات حاضرین خواستار تغییراتی در آئیننامه کمیسیون تخصصی تولیدکنندگان مبردهای خانگی یخچال، فریزر و قطعات وابسته که در نهایت مورد تائید اعضاء قرار گرفت.

آقای مهندس مجید محمدی یگانه؛ نایب رئیس کمیسیون تخصصی مبردهای خانگی (یخچال و فریزر) و قطعات وابسته و معاون مدیر مهندسی شرکت فیلور خواهان حضور مدیران ارشد واحدهای تولیدی شد تا در تصمیمگیریهای مهم نقش خود را ایفا نمایند.

در ادامه آقای مهندس علی مصطفیزاده؛ مدیرعامل شرکت خدمات ارج خواهان ادامه بررسی روند بهبود فرآیند تولید و منجرشدن آن به ارتقاء کیفیت محصولات شد.

پس از آن آقای مهندس رضا آقاجانی، مدیرکنترل کیفیت شرکت تکران مبرد (ایستکول) با اشاره به ارتباط فرآیندهای تولیدی و مشخصشدن رویه صحیح از طریق آموزش و اهمیت آن برای واحدهای مختلف درگیر فنی و فروش مهندسی، کنترل کیفیت، تحقیق و توسعه، انبار برنامهریزی، تولید و تدارکات، فروش و خدمات پس از فروش بیان داشت: مدیریت هرکدام از این فرآیندها تعریف ویژه خود را دارد.

وی در ادامه خواهان جمعآوری و خلاصه نویسی رویههای فرآیند بهبود تولید درجهت ارائه آموزش اثربخش شد و در این راه اجرای طرحهای فرآیندی را با حمایت مدیران ارشد صنعت با فازبندی و اولویت بندی در اجرا ضروری دانست.

سپس آقای مهندس کوهیار زمانی؛ مدیرتحقیق و توسعه شرکت کن، در مبحث آموزش فرآیندها که از طرحریزی آغاز میشود گفت: پایش و اندازهگیری فعالیتهای تولید به طور دائم باید کنترل شود تا با ارتباط صحیح بین واحدها به کیفیت مطلوب در تولید برسیم.

وی تأکید کرد: یکی از موارد مهم در فرآیند تولید؛ شناسایی هزینههای پنهان و حذف آن از هزینههای تمام شده محصول است که اجرای صحیح فرآیند تولید این امر را ممکن میسازد.

آقای دکتر محمد امیرسالاری؛ رئیس کمیسیون در خصوص بستر اولیه موجود دریک کارخانه که شامل سه سطح استراتژی کلان تجاری و وظیفهای میباشد و برای بهینهسازی و همسوشدن این سه سطح برای پیشبرد اهداف اقتصادی مدیران ارشد ضرورت دارد گفت: آموزش مدیریت استراتژیک سازمانها باعث کاهش هزینه عملیات تولید، بهینه سازی کیفیت محصولات و نهایتاً سودآوری شرکتها میشود.

در ادامه خانم مهندس شراره زمانی به مدیر آزمایشگاه شرکت تکوین الکترونیک خواستار اهمیت قائل شدن بحث طراح ساختار سازمانها و شرکتها به سود بهبود رویهها شد. سپس آقای مهندس علی مصطفی زاده؛ مدیرعامل خدمات شرکت ارج با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی و مشکلات تولیدکنندگان لزوم ارائه طرح توجیهی را برای مدیران ارشد تولیدی لازم دانست.

آقای سالاری رئیس کمیسیون تخصصی، به تشریح پیگیریهای صورت گرفته درخصوص نمونهگیریها، قطعات SKD ,CKD و مغایرتهای آزمایشگاهی در آزمایشگاههای اکرودتیه استاندارد پرداخت. در این جلسه مقرر شد؛ هماهنگیهای لازم جهت برگزاری جلسهای با مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد جهت حصول نتیجه صورت گیرد.

همچنین مقرر شد اعضاء کمیسیون نقطه نظرات خود را برای برگزاری دورههای آموزش فرآیند تولید در جلسهای مطرح نمایند تا شاید راه بهتری برای دستیابی به توسعه کمی و کیفی تولیدکنندگان مهیا شود.

در جلسه فوق آقایان: مهندس میلاد مهدوی؛ کارشناس فروش شرکت صنایع صبح پارلار آسیا، حسن بهبودی نژاد؛ بازرس فنی اتحادیه سرویسکاران حضور داشتند.

نوع کمیسیون: