تاکید بر هم افزایی بین تولید و مصرف در جلسه مرداد ماه کمیسیون بررسی مسائل صنعت انجمن

تاریخ: 
جمعه, مرداد 20, 1396 - 10:45
محل برگزاری: 
ساختمان انجمن لوازم خانگی ایران
دستور جلسه: 

هم افزایی بین تولید و مصرف

گزارش جلسه: 

کمیسیون بررسی مسائل صنعت در روز سهشنبه مورخ 96/5/17 با حضور دکتر نوابی؛ رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان، در انجمن صنایع لوازم خانگی ایران برگزار شد.

در ابتدای جلسه آقای دکتر حبیباله انصاری؛ دبیرکل و رئیس برنامهریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، ضمن خیرمقدم به میهمانان، خواستار همافزایی بین تولیـــد و مصرف شد و با ذکر سوابق دکتر نوابی بیان داشت که تاکنون دکتر نوابی هیچ حمایت صرف و بیجهتی از تولیدکننده و مصرفکننده نداشته و همواره در ایجاد یک همپوشانی بین تولید و مصرف بودهاند.

در ادامه آقای دکتر نوابی ضمن ابراز خرسندی از حضور در این کمیسیون تخصصــــی، به تشریح اجمالی وظایف و اقدامات سازمان پرداخت.

نوابی: نگاه چندوجهی به تولید

وی اظهار داشت: ما سعی کردهایم در سازمان نگاه چندوجهی داشته باشیم و ریلی عمل نکنیم و بازار را بهصورت هدفگرا به جلو ببریم. در تیرماه سال 94 به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی یک مصوبه از ستاد هدفمندسازی یارانــــهها گرفتیم که براساس آن تعـــداد کالاهایی را که قیمتگذاری تکلیفی یا تثبیتی داشتند، بهحداقل ممکن کاهش دادیم؛ که البته هیچ کالای صنعتی (کالاهای گروه یک) در این لیست وجود نداشت. در گروه خدمات، بخش عمدهای را خدمات دولتی شامل میشود مانند آب، برق، فاضلاب، مخابرات که یکی از مشکلترین کارها رسیدگی به تخلفات بخش دولتی است.

وی با اشــــاره به روند قیمتگــذاری کالاها در گذشته گفت: اکنــــون قیمتگذاری لــــوازم خانگی را بـرعهده واحدهای تولیدی گذاشتهایم و در سامانه 124  نیز از لفظ «خوداظهاری» بهجای «تکلیفی» استفاده کردهایم؛ البته قیمتها نباید غیرمتعارف باشند و درصورت شکایت مصرفکننده سازمان حمایت مصرفکنندگان به مسأله رسیدگی میکند. اخیراً نیز این مسأله را به مسیر رقابتی هدایت کرده ایم؛ به اینصورت که پیشنهاد دادهایم روی محصول، قیمت تولیدکننده قید نشود که در شبکه توزیع و عرضه، این عامل بهعنوان یک سازوکار رقابتی عمل میکند.

وی با اشاره به سوابق عملکردی مثبت و مؤثر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: لازم است در حوزه تشکلها ساماندهی صورت گیرد؛ چراکه تعدد تشکلها بهجای همافزایی باعث همفرسایی میشود.

وی گفت: اکنون بیش از 30 مرکز قیمتگذاری همچون شهرداری، بانک، وزارت نیرو و... در کشور وجود دارد که توجهی به آن نمیشود که البته این تعداد مراکز تصمیمگیر، یکی از دلایل نابسامانیهای موجود در حوزه قیمت و قیمتگذاری است.

وی در ادامه با اشاره به ماده (4) قانون واردات، به خدمات پس از فروش اشاره کرد و گفت: کالاهای سرمایهای که وارد کشور میشود باید نمایندگی داشته باشند، البته در حوزه خدمات پس از فروش ما رشد داشتهایم، ولی مطلوب نیست، مخصوصاً در حوزه صنفی که نه آموزش دیدهاند و نه مهارت دارند و نظارتی هم بر روی آنها وجود ندارد. در زمینه صنعت، وضعیت مطلوبتر است؛ چرا که هم صنایع رصد و پایش را انجام میدهند و هم شرکتهای بازرسی کیفیت آنها را ارزیابی میکنند.

آقای دکتر نوابی افزود: در اردیبهشتماه سالجاری  وزیر صنعت مجموعهای در مورد کیفیت و رنکینگ شرکتهای بازرسی کیفیت و پایش آنها ابلاغ کرد که ما از وزارتخانه تقاضا کردهایم جلوی انحصاری بودن فعالیت اینگونه را بگیرد؛ چراکه در غیراینصورت ارزیابیهای آنها قابل اتکا نیست و البته انجمن میتواند در اینخصوص فعالیت اثربخشی داشته باشد.

آقای دکتر نوابی با اشاره به کاهش کلی واردات و صادرات در سال 1395، گفت: باید سعی جدی در اعتمادسازی عمومی برای مصرف تولیدات داخلی انجام دهیم و یکی از راههای آن تبلیغات مؤثر و واقعی است و ضرورت دارد از تبلیغات اغواکننده ممانعت شود.

وی با ذکر مثالهایی از تبلیغات اغواکننـــده در فضای تجاری کشور گفت: طبق قانـــون، استفاده ابزاری از کودک، زن و مرد در تبلیغات ممنوع است و تبلیغات باید با واقعیت تطبیق داشته باشد و خلاف واقع نباشد.

وی ادامه داد: کار جدیدی که ما انجام دادهایم این است که شکایات رسیده، اگر جنبه شخصی داشته و فراوانی نداشته باشند و از نوع تخلف عمومی محسوب نشوند، توسط کار گروهی رسیدگی شده و بعد از صورتجلسه و جلب رضایت شاکی پرونده مختومه میشود و این کار باعث کاهش حجم ارجاع پروندهها به تعزیرات میشود.

دکتر نوابی ضمن انتقاد از شیوع عبارت «جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود»، در فضای تجاری کشور گفت: در هیچ جای دنیا چنین رسمی وجود ندارد و در جهت جلب اطمینان عمومی بهتر است نوشته شود «جنس فروخته شده پس گرفته میشود».

در انتهــــا دکتر نوابی آمـــــادگی ســــازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیـــدکنندگان را از تولیدکنندگان اعلام کرد و گفت: ما میتوانیم شما را در ترغیب و تشویق خریداران کمک کنیم و برای ارتقاء کارهای حوزه مربوط بهخود در خدمت  شما هستیم.

حکیمنژاد: مشکل ما قیمتگذاری نیست

آقای مهنــــدس حکیمنژاد؛ مدیرعامل شرکت آبسال، طی سخنانی گفت: مشکل لوازم خانگی قیمتگذاری نیست. مشکل بزرگ ما راکد بودن سرمایهها است. همه بهدنبال دریافت سود بانکی هستند و جالب اینجاست که مالیاتی هم پرداخت نمیکنند؛ در حالیکه تولیدکننده با مشکلات متعدد از جمله تأمین سرمایه، اسناد برگشتی بانکی و... نیز مواجه است.

وی افزود: مشکل بعدی و اساسی تجارت است. مملکت تاجـــرمسلک شده و حمایتها همگی از تجار است و اینکار صنعتکاران را فلج کرده است.

زیرپلهایها به تولید محصولات و کالاهای بیکیفیت مشغولند و همین کالا را به عراق صادر میکنند، ولی صنعتکار باید طبق استاندارد تولید کند و این توان رقابتی را از بین میبرد. بازارهای ارمنستان و ترکمنستان را بهعلت صادرات غیراستاندارد و بیکیفیت از دست دادیم و اگر این روند ادامه یابد بازار عراق را هم از دست میدهیم.

عراقی: آیا نسل بعدی میتواند بایستد؟

آقای مهنـــدس عراقی؛ عضو هیأتمدیره انجمن و مدیرعامل شرکت تکبانکنترلانرژی، طی سخنانی گفت: عمق مشکلات، بسیار زیاد و جدی است.

وی توضیح داد: 90 میلیارد حجم واردات داریم و این نشان میدهد که هم بازار وجود دارد و هم مصرف. برای تولیدکننده هزاران خط قرمز کشیده شده است و باید از آن عبور کنند و اگر ما سرمایه خود را در بانک بگذاریم و سود بگیریم، راحتتر است.

وی افزود: ما تولیدکنندگان، بهنوعی مصرفکننده هم هستیم. مواد اولیه که تهیه میکنیم دارای کیفیت پائینی هستند و باید بهصورت نقدی خرید کنیم؛ چگونه میتوانیم با این مشکلات کالای مطلوب تولید کنیم؟ در سالهای قبل ما محصولاتی به محصولاتمان اضافه میکردیم، ولی الان فقط در پی حفظ شرایط موجود و پرسنل هستیم.

آقای مهندس عراقی در ادامه سخنانش با اشاره به تولید و واردات محصولات بدون استاندارد و فقدان نظارتهای لازم، هزینههای سرسامآور سربار تولید مانند بهای برق و...، گفت: نگرانی بزرگ آن است که آیا نسل بعدی توان تولید خواهد داشت یا خیر؟

مأموری: جزیرهای شدهایم!

مهندس مأموری از شرکت امرسان گفت: ما  چهار ماده اولیه و اصلی در تولید داریم که بیشترین هزینههای ما را دربر میگیرد؛ از قبیل پتروشیمی، فولاد مبارکه، فوم و کمپرسور. بهعلت افزایش قیمت جهانی نفت، کالاها افزایش قیمت داشتند و وقتی قیمت نفت کاهش یافت محصولات خارجی هم کاهش قیمت داشتند، ولی این اتفاق در ایران نیفتاد و قیمت مواد اولیه نه تنها کم نشد؛ بلکه افزایش هم داشت. در بازار عراق رقابتپذیری ما بهعلت نداشتن جذابیت قیمت از دست رفت و این بهعلت لینک نبودن با بازار جهانی است.

وی افزود: قیمت فــــوم و کمپرسور، بهصورت مستقیم حقوق مصرفکننده را تحت تأثیر قرار میدهد و این دو قلم کالا، 13 درصد هزینه محصول را دربر میگیرد. این در حالی است که ارز مبادلهای این محصولات برداشته شده است و به تولیدکننده ارز داده نمیشود.

آقای مهندس مأموری افزود: در تأمین سرمایه مشکل وجود دارد، مالیات برحسب حجم کار تعیین میشود و به دفاتر توجهی نمیشود و نظارتی نیست.

وی ضمن اشاره به تلاشهای شرکت امرسان درخصوص قیمتگذاری متنــــاسب با وضعیت معیشت و درآمد مصرفکنندگان خصوصاً در چهار سال اخیر و ارائه گارانتی 32 ماهه واقعی در این شرکت، با انتقاد از بانکها و عدم تعهد آنها در قبال اسناد برگشتی و عدم پرداخت وام به سخنان خود خاتمه داد.

خلیلیپـور: جعل برند رواج دارد

آقای مهندس خلیلیپور از شرکت چینی مقصود، سخن خود را با بحث قاچاق کالا آغاز کرد و گفت: بحث قاچاق کالا بهصورت پنهان و آشکار وجود دارد و در مناطق آزاد بیشتر بهچشم میخورد و استفاده از نام و برند غیرواقعی در کالاها رواج دارد.

وی ادامه داد: تولیدکننده خود هم مصرفکننده است و تفاوتی بین این دو نیست و حمایت سازمان را میطلبد.

خورسندصنعتی: مشکل تولید استراتژیک است

آقای مهنـــدس خورسندصنعتی؛ مدیرعـامل شرکت آذرپاد، گفت: امروز مشکــل تولید، استراتژیک است. مشکل ما مانند این است که در لوپی گیر افتادهایم که تنها وقتی میتوانیم بیرون بیائیم که یک نگرش جدید در تولید و صنعت ایجاد شود و هم در تولیدکننده و هم سازمانهای متولی تغییراتی ایجاد شود.

وی پیشنهاد کرد: در عنوان و وظایف سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده، صادرکننده نیز لحاظ شود و این باعث میشود بار تولید، نگاه به تولید و نگاه کلی به صنعتی شدن کشور تغییر کند.

وی افزود: نگاه تولید ما باید نگاه صادراتی باشد. تلاش برای کاهش قیمت تمام شده صورت گیرد و R&D بهروز شود.

سلیمانی: بدنه دولت باید لاغرتر شود!

آقای مهندس سلیمانی؛ مدیر صادرات شرکت نیککالا، گفت: وقتی اقتصاد در دست دولت است، عملاً امکان انجام هیچ کاری وجود ندارد. باید بدنه دولت لاغرتر شود. اقتصاد دنیا بر بخش خصوصی استوار است و دولت فقط نقش نظارتی دارد.

سلیمانی: ارزشافــزوده، فشار مضاعف بر تولید!

خانم سلیمانی از شرکت آلمااستیل، گفت: فروش دچار اختلال شده است. وزارت دارایی با مالیات ارزشافزوده فشار مضاعفی ایجاد کرده است. مالیات و جریمههای وزارت دارایی سنگین است و از طرفی دیگر وصول طلبها دچار مشکل شده است.

نــــوروزی: حمایت از مالکیت معنوی

آقای مهندس نوروزی از شرکت فرادید افزارگستر، ضمن انتقاد از سازمان استاندارد گفت: در ایران سازمان استاندارد فقط جلوی تولیدات غیــــرقانونی را میگیرد، ولی رسالت سازمان تنها این نیست و باید شبیهسازها را بهصورت رایگان در اختیار صنعت قرار دهد.

آقای مهندس نوروزی از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خواست تا حمایت از مالکیت معنوی را برعهده بگیرد و اگر شرکتی ثبت اختراع کرد و به تکنولوژی رسید، جلوی ورود کالاها و تکنولوژی مشابه آن گرفته شود.

 

ایزدپناه: اجباری شدن خدمات پس از فروش لازم است

آقای مهندس ایزدپناه؛ عضـــو هیأتمدیره انجمن و مدیرعامل شرکت استیلالبرز، خواستار اجباری شدن استاندارد خدمات پس از فروش شد و افزود: استاندارد گروهی از محصولات داخلی از جمله هود یکی از سختگیرانهترین
استانداردها در دنیاست، اما گروهی از محصولات خارجی موجـــود در بازار دارای استاندارد پائینتری هستند و برمبنای استاندارد کشور تولیدکننده ارزیابی میشوند و این درست نیست.

وی در ادامه افزود: گمرکات و بنادر هزینه تخلیه کالا را پنج برابر کردهاند که باید بررسی شود.

 

فراهانی: در برخی رشتهها نیاز به واردات نداریم

آقای مهندس فراهانی؛ مدیرعامل شرکت جهانکریستال، حمایت از مصرفکننده را حمایت از تولیدکننده دانست و گفت: نظارتی بر بازار وجود ندارد و بلور چین بهجای کریستال ترکیه فروخته میشود.

وی افزود: در رشته صنعتی ما هیچ نیازی به واردات نیست و به اندازه پنج سال کالا در انبار داریم. واردات رسمی شیشه کشور در سال 95، چهارونیم برابر سال 94 بوده است و این سوال مطرح است که مگر درآمد ارزی ما افزایش داشته است؟

وی در ادامه اضافه کرد که: طبق قانون صنایع دستی، فرش، شیشهگری، معاف از مالیات هستند، ولی در اجرا اینگونه
نیست و در اجرای قانون تعارض ملاحظه میشود. او در خاتمه خواستار مشاوره بخش دولتی با بخشخصوصی شد.

 

الماسی: تعیین حداقل کیفیت کالاها

آقای دکتر المــاسی از شرکت سامیارصنعت، خواستار تعیین حداقل کیفیت از طرف سازمان شد و عنوان کرد که قیمت محصولات تولیدی زیرپلهای بیکیفیت و کالای استاندارد یکی است که این درست نیست و به ضرر تولیدکننده واقعی است.

 

سعادتی: دود در چشـــم خدمات پس از فروش

آقای مهندس سعادتی؛ رئیس کمیسیـــون خدمات مشتریان انجمن لوازم خانگی ایران، در مورد مشکلات و مسائل خدمات پس از فروش صحبت کرد و گفت: دود تمام این سختیها و مشقات در چشم خدمات پس از فروش میرود. بنکدار و فروشنده پولی پرداخت نمیکنند و ما با عدم نقدینگی مواجههایم. مالیات بر ارزشافزوده جـــان خدمات پس از فروش را گرفته و وجوه مربوط، چندین مرحله گرفته میشود که تخلف است.

وی بیـــــان کرد با هزینه دریافتی ایابوذهاب برخورد میشود که باید در این زمینه تجدید نظر شود.

وی افزود: چرا باید برای تعمیرات مجدد ششماه گارانتی داد و این کارشناسی شده نیست. شرکتهای بازرسیکننده
انحصاری شدهاند و رقابتی وجود ندارد. این هزینهها را باید یک مرجعی پرداخت کند و تعریف «ایراد ذاتی» باید مشخص شود.

کامرانی: صنعت متنــــوع لوازم خانگی، ضوابط متنوع لازم دارد

خانم شراره کامرانی؛ معاون برنامهریزی، اجرایی و ارتباطات انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، به طرح نکاتی پرداخت.

وی گفت: ضوابطی که در سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نوشته شده است در صنعت لوازم خانگی بهدلیل تولید محصولات متنوع کاربرد ندارد و در این صنعت نمیشود با یک ضابطه و معیار برای کلیه کالاها، آئیننامه اجرایی تعریف کرد.

وی افزود: برای ارائه خدمات به مشتریان در آئیننامه بعد مکانی در نظر گرفته نشده است و لازم است در اینخصوص شفافسازی شود.

وی درخصوص هزینه ایابوذهاب نیز گفت: وقتی گفته میشود هزینه نصب یا ایابوذهاب رایگان است، در واقع رایگان نیست و تولیدکننده مجبور است این هزینه را از قبل در قیمت تمام شده لحاظ کند و این اجحاف واقعی به مشتری است.

وی افزود: تولیدکننده مجبور است بهازاء هر کالا، مبلغی را در نظر بگیرد و در کل کشور اعمال کند؛ در حالیکه ممکن است هــــزینه حملونقل درمسافت واحد در شهرهای مختلف، تفاوتهای زیادی داشته باشند.

خانم کامرانی ادامه داد: ما در استاندارد 13629 پیشبینی کردهایم تصمیم رایگان بودن یا نبودن ایابوذهاب و نصب برعهده شرکتها باشد، اما شرکتها باید از قبل این موضوع را مطرح کنند تا مصرفکننده براساس اطلاعات خود، انتخاب کند.

در زمینه نظارت بر شرکتهای تولیدکننده گفت: بعد نظارت بهعلت حجم بالای کار نمیتواند همگانی باشد و فقط چند شرکت بزرگ زیر ذرهبین میروند و شرکتهای کوچک فراموش میشوند و این باعث تولید زیرپلهای میشود.

انصاری: استاندارد تشویقی، زمینهای برای آموزش بود

آقای دکتر حبیباله انصاری؛ دبیرکل و رئیس ستاد برنامهریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در ادامه جلسه گفت: در سال 90 استاندارد ملی نصب و راهاندازی لوازم خانگی انرژیبر را بعد از ملاحظات، کارشناسیها، تحقیق و بررسیهای لازم و با تشکیل یک گروه کارشناسی قوی و گرفتن مجوز از سازمان ملی استاندارد و بهمنظور تدوین استاندارد تشویقی نصب و راهاندازی، تدوین کرده و به سازمان ملی استاندارد ارائه دادیم و در کمیته ملی استاندارد تحت عنوان خدمات به مشتریان و ضمانت لوازم خانگی انرژیبر به تصویب رسید.

حال این سؤال مطرح میشود که چرا استاندارد تشویقی؟

وی در پاسخ به این موضوع تصریح کرد: در کشوری که همهجا به تعداد زیاد نصاب و سرویس کار غیرمجرب وجود دارد، نیاز بود ابتدا استاندارد تشویقی اجرا شده و زمینهساز تغییر به استاندارد اجباری شود و در این فاصله 6 ساله زمینه کنترل، آموزش و مجوز فراهم شود.

وی ادامه داد: یکی از شرکتهای خصوصی بازرسی کیفیت چند سالی است که مدعی بازرسی و تشخیص کیفیت است و با دریافت مبالغی گواهی هم صادر میکند و حال این سوال مطرح است که استاندارد ملی را ما تعیین کردهایم و شما براساس چه ضوابطی عمل میکنید؟

آقای دکتر انصاری در ادامه به تأکید بر نقش بسیار پررنگ سازمان حمـــــایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

نوابی: با سازمان همکاری کنید

آقای دکتر نوابی بعد از شنیدن سخنان میهمانان به پاسخگویی و تشریح بعضی از سوالات و پیشنهادات مطرح شده پرداخت. از جمله گفت: بعضی از مسائل، ناشی از اقتصاد کشور است. یکی از مشکلات کشور مسائل بانکی است. تعداد شعبات اهمیت ندارد؛ بلکه تسهیلات مهم است.

وی در زمینه استاندارد بیان کرد: تعاملاتی با استاندارد صورت گرفته است و تفاهمنامه مشترکی با آنها منعقد کردهایم که باعث افزایش سطح تعاملات شده است و در آینده جلسات سهجانبه مشترک با استاندارد برای حل مشکلات گذاشته میشود. استاندارد مسئول ورود و خروج کالا به کشور است و باید کالاهای وارداتی با استاندارد معتبر بینالمللی وارد شوند.

وی افزود: اکنون شرکتهای تخصصی در حوزه صادرات لوازم خانگی فعالیت ندارند و به همین علت بازاری را که بهدست میآوریم بهراحتی از دست میدهیم. بازار مصرف داخلی ما در لوازم سرمایهای محدود است و باید خروج داشته باشیم.

او مشکل بعدی را بورس عنوان کرد و گفت: بورس کالا بهدنبال دریافت خودش است. دستگاههای دولتی از ترس دستگاه نظارتی وارد بورس میشوند و عنوان میکنند که هدف شفافسازی است.

اومشکل بعدی را اینگونه مطرح کرد: مشکل ما قیمت نیست، مشکل تعاملات است مثل مالیات، هزینههای مالی و تأمین اجتماعی.

وی با اشاره به روند خصوصیسازی خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته واگذاریها موفق نبوده؛ چراکه به قیمت روز ارائه میشدهاند و باید قیمت ترجیحی گذاشته شود، مثلاً در آلمان کارخانجات با این شرایط واگذار شد که فعالیت با محیطزیست سازگار باشد، تعداد کارکنان کم نشود، خط تولید بازسازی و نوسازی شود. در کل ادبیات خصوصیسازی رعایت نشده است و هیچ بخشخصوصی حاضر به خرید به قیمت روز در مزایده نیست.

آقای دکتر نوابی با اشاره به ضرورت بهروزآوری شیوههای ارتباطی در سازمان‌‌ها گفت: بسیاری از سازمانها سایت لاتین ندارند و حتی صفحه اول آنها لاتین نیست؛ پس چگونه باید با دنیا تعامل کرد؟!

وی افزود: اولویت برنامههای ما شامل: مبارزه با قاچاق در سطح عرضه، کالاهای گروه یک سبد مصرفی مردم، رصد و پالایش گروه 2 و خدمات دولتی است.

آقای دکتر نوابی در زمینه R&D گفت: هر واحدی باید R&D مجزایی داشته باشد، ولی یک R&D بزرگ و مرکزی وجود داشته باشد که انجمن لوازم خانگی ایران را با توجه به سابقه طولانی درخصوص شکلگیری چنین واحدی تأثیرگذار است.

آقای دکتر نوابی خواستار همکاری فعالان اقتصادی در زمینه مقابله با قاچاق شد و گفت: واحدهای متخلف را به ما معرفی کنید تا با آنها برخورد شود.

او در پاسخ به درخواست حمایت از مالکیت معنوی گفت: در زمینه حمایت معنوی در وزارتخانه و حوزه فناوری و پژوهش دفتری تأسیس شده است.

در خاتمه آقای دکتر نوابی از تولیدکنندگان خواست با بیان پیشنهاد و تهیه گزارشات سازمان را حمایت کنند.

منایی: تدوین سند چشمانداز لوازم خانگی ضرورت دارد

در ادامه آقای مهندس منایی؛ عضو هیأتمدیره و معاون کالاهای سرمایهای و خدمات پس از فروش سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، به توضیح موارد مطروحه پرداخت و گفت: در فرآیند قیمتگذاری مبنای مصوبه قانونی ستاد تنظیم بازار است که در چند گروه طبقهبندی شده است. لوازم خانگی که شامل یخچال، فـریزر، لباسشویی و تلویزیون که مشمول رصد و پایش مستمر جریان تنظیم بازار از نظر توزیع، تأمین و قیمت است.

وی افزود: قیمتگذاری در لوازم خانگی برعهده خود واحدهای تولیدی است، ولی در اجرا با دو رویکرد مواجهیم:

بعد از تعیین قیمت، چگونه نظارت صورت میگیرد؟ که در پاسخ باید گفت نظارت برای تطبیق ضوابط انجام میشود و شرکتها میتوانند بدون اطلاع سازمان قیمتگذاری کنند، تنها کالاها بهصورت رندم کنترل میشوند.

قبل از قیمتگذاری هماهنگی صورت میگیرد و طبق آنالیز مستندات افزایش قیمت ارائه میشود و این هماهنگی با سازمان، تأئیدی بر روند افزایش قیمت واحدهاست و هم امتیاز مثبتی برای واحد موردنظر است که البته این فرآیند در سایت 124 ثبت میشود.

آقای مهندس منایی در خاتمه تهیه سند چشمانداز در حوزه لوازم خانگی و تجمیع واحدهای موجود را باعث افزایش توانمندیهای این بخش دانست و پیشنهاد کرد که میتوان در این سند تجمیع واحدهای تولیدکننده متجانس صورت بگیرد و چگونگی ترویج فرهنگ و آموزش صحیح استفاده از کالاها و محصولات مدون گردد. آقای مهندس منایی نیز با اشاره به سوابق انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، از فعالیت تشکلهای موازی انتقاد کرد.

نوع کمیسیون: