گزارش اجمالی فعالیت‌های انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در نیمه دوم سال 1397

گزارش اجمالی فعالیت‌های انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در نیمه دوم سال 1397 را میتوانید در شماره 357 ماهنامه تخصصی پیک شورا مشاهده نمایید.

تاریخ انتشار: 7. ارديبهشت 1398 - 23:16