گزارشی از: شورای مشورتی تشکل‌های اتاق تهران

 

جلسه شورای مشورتی تشکلهای اتاق تهران در تاریخ 97/04/11 در محل ساختمان شماره 1 اتاق مذکور برگزار شد.

 

در ابتدا آقای دکتر ملکی؛ دبیر شورا و مدیر فنی تشکلها و مسئولیت اجتماعی اتاق تهران گزارشی از وضعیت اجرائی مصوبات جلسه قبل ارائه نمود. سپس آقای دکتر انصاری؛ نائب رئیس شوراء و دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گزارشی از ایجاد و برگزاری نشست کارگروه نمایشگاه ارائه نمود و در آخر آقای دکتر عندلیب؛ مدیرعامل مرکز آموزش اتاق تهران، گزارشی از دورههای آموزشی برگزار شده و همچنین دوره مدیریت اجرائی (MBA) ویژه دبیران تشکلهای اقتصادی ارائه نمود که مورد استقبال و قدردانی اعضا شورا قرار گرفت.

براساس دستور جلسه شورا پس از بحث و تبادل نظر، موارد ذیل مورد توافق حاضرین واقع شد:

مقرر گردید با همکاری مشترک کارگروه نمایشگاه، شورای مشورتی و اتاق تهران و براساس برنامهها، اهداف و ظرفیتهای اتاق، نقشه راه ورود اتاق تهران به موضوع برگزاری نمایشگاهها تهیه گردد و جهت تصویب در اختیار هیأت رئیسه محترم اتاق تهران قرار گیرد و پس از تصویب و از طریق راههای ارتباطی اتاق با معاون اول محترم رئیس جمهور، مذاکرات و اقدامات لازم جهت کسب جایگاه شایسته اتاق تهران در این حوزه صورت پذیرد.

با توجه به اهمیت بازدید از نمایشگاههای معتبر و موفق بینالمللی در کسب تجربه و الگوبرداری در راستای تهیه نقشهراه، در صورت موافقت هیأت رئیسه محترم، اتاق تهران مقدمات بازدید دونفر از اعضاء شورای مشورتی از نمایشگاه GITEX2018 را فراهم سازد.

با توجه به استقبال آقای آملی؛ نماینده سازمان امور نمایشگاهها در کارگروه نمایشگاه اتاق تهران، مبنی بر حضور نماینده اتاق در کارگروه واگذاری نمایشگاههای آن سازمان، مقرر گردید مکاتبه از سوی اتاق تهران صورت پذیرد.

با توجه به تصمیم نمایشگاه بینالمللی تهران مبنی بر بازسازی تعدادی از سالنهای نمایشگاه اعضاء شورا پیشنهاد نمودند اتاق تهران مسئولیت بازسازی این سالنها را برعهده بگیرد و پس از اتمام کار از ظرفیت ایجاد شده جهت بهرهبرداری نمایشگاههای تشکلهای اقتصادی زیرمجموعه اتاق استفاده نماید.

با تـــوجه به اهمیت گسترش تعاملات با تشکلها و شناسائی ظرفیتهای اجرائی موجود، بنا بر پیشنهاد دبیر شورا، مقرر گردید کار گروه دبیران تشکلها زیرمجموعه شورای مشورتی تشکلها ایجاد گردد و با الگوی مشابه کارگروه نمایشگاه، مسئولیت اداره آن برعهده یکی از اعضاء محترم شورا قرار گیرد. در این راستا مقرر گردید سازوکار اولیه توسط دبیر شورا جهت طرح و تصویب در نشست آتی شورا تهیه و ارائه گردد.

تاریخ انتشار: 17. شهريور 1397 - 16:23