گزارشی از جلسات دی ماه هیأت‌مدیره انجمن

هیأتمدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در دیماه دو جلسه تشکیل دادند.

در این جلسات که به ریاست آقای مهندس محسن خلیلی؛ ریاست هیأتمدیره برگزار شد، دبیرکل و رئیس ستاد برنامهریزی و اجرایی انجمن گزارش مشروحی از برگزاری موفقیتآمیز هفدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی ارائه داد.

تشکیل جلسه با حضور دبیرکل در دفتر مطالعات کاربردی هیأت دولت در مورد بررسی چالشهای پیشروی تشکلها- تشکیل  جلسه شرکت فولاد مبارکه با حضور مدیرعامل و معاونین این شرکت و دبیرکل انجمن و شماری از مدیران واحدهای صنعتی عضو انجمن- سفر 3 روزه دبیرکل به کشور ارمنستان به دعوت مرکز تجاری ایرانیان در ارمنستان- تشکیل کمیسیونهای صنعت و دیگر کمیسیونهای انجمن و مصاحبههای دبیرکل با رسانهها از دیگر اهم مطالب مطروحه در این جلسات بود.

آقای مهندس خلیلی؛ در جلسات مذکور ضمن اشاراتی به موضوعات بیکاری و موانع موجود در تولید و مسائل اقتصادی کشور و همچنین ایرادات استراتژی توسعه صنعتی کشور و بررسیها و کارشناسیهای انجام شده تأکید کردند: باید برای رفع بحرانها کار علمی انجام داده و راهکار ارائه دهیم.

آقای مهندس فریوری نیز از رکود بهعنوان یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی نام بردند و با طرح موضوع مالیات توصیه کردند بهتراست این موارد در جلسات و کنفرانسهای خبری مطرح شود.

تاریخ انتشار: 21. بهمن 1396 - 16:10