گزارشی از بازديد دبيرکل انجمن از شرکت پاکشوما

دبیرکل و رئیس ستاد برنامهریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران؛ جناب آقای دکتر حبیباله انصاری در تاریخ 96/02/04 از کارخانجات گروه صنعتی پاکشوما بازدید کردند.

در این بازدید آقای محمد میمندی؛ مدیر روابطعمومی گروه صنعتی پاکشوما ضمن تشریح برنامههای توسعهای و معرفی کارخانجات جدید شرکت تولیدی صنعتی پاکشوما در شهرک صنعتی «محمودآباد» قم گفت: این کارخانه در زمینی به مساحت یکصدهزار مترمربع و هفتادوپنج هزار مترمربع شامل سالنهای تولیدی و ماشینآلات و تکنولوژی روز جهان (خریداری شده از اروپا) در زمینه تولید انواع لوازم خانگی فعالیت میکند.

آقای میمندی توضیحاتی درخصوص محصولات شرکت پاکشوما ارائه داد و سپس سالنهای مختلف کارخانه پاکشوما مورد بازدید دبیرکل محترم انجمن قرار گرفت.

ابتدا از واحد فلزکاری و تزریق این واحد صنعتی بازدید شد و نوآوریهای پاکشوما درخصوص کاهش مصرف انرژی دبیرکل انجمن نیز در اینخصوص به ضرورت مدیریت بهینه مصرف انرژی در کشور و نقش کارخانجات در اینخصوص اشاراتی کردند. درپی بازدید از خطوط تولید گروه صنعتی پاکشوما، خطوط تولید برندهایی از اروپا مانند «کندی» و «زیرووات» و برندهایی از آسیایشرقی بهعنوان محصولاتی در حال تولید و مونتاژ در این مجموعه صنعتی مورد بازدید قرار گرفت.

دبیرکل محترم جناب آقای دکتر انصاری ضمن ابراز خرسندی از اشتغال نیروهای جوان و با تقدیر از اهتمام و مساعی شرکت پاکشوما در این زمینه، با کارکنان قسمتهای مختلف به گفتگو و تبادلنظر پرداختند و سؤالات فنی در این حوزه از ایشان مطرح کردند که به شایستگی پاسخ داده شد و پرسنل مذکور مورد تشویق دبیرکل محترم قرار گرفتند.

حضور جناب آقای دکتر انصاری در جمع کارگران و مهندسین و مدیران این گروه صنعتی انرژی خاصی به این پرسنل زحمتکش بخشید؛ به این معنی که پیشکسوتان و بزرگان صنعت هرگز آنان را فراموش نکردهاند.

یکی از مهمترین بخشهای گروه صنعتی پاکشوما آزمایشگاههای اکردیته این شرکت است که مجهزبه تمام دستگاههای مدرن و بهروز در حوزه تست لوازم خانگی میباشد و انواع آزمایشهای ضربهای و سقوط از ارتفاع، آزمایش پاشش آب بر روی محصول، آزمایش ایجاد دما، آزمایش تست صدای دستگاه و دهها نوع تست و آزمایش لازم بر روی انواع محصولات تولیدی این شرکت در آزمایشگاه مذکور انجام میشود. این آزمایشگاه مجهز مورد تأئید اداره استاندارد نیز قرار دارد و بهعنوان آزمایشگاه همکار شناخته میشود.

جناب آقای دکتر انصاری ضمن بازدید از واحد آموزش و فضایهای آموزش سمعی و بصری این مجموعه و آگاهی از همکاری نزدیک شرکت تولیدی صنعتی پاکشوما با سازمان آموزش فنیوحرفهای اظهار رضایت و ابراز امیدواری کردند در آینده نزدیک جوانانی که از مراکز آموزشی این گروه صنعتی فارغالتحصیل میشوند در سایر شرکتها و کاخانجات تولیدی و صنعتی مشغول بهکار شده و در امر مبارزه با بیکاری گام مؤثری برداشته شود.

جناب آقای دکتر انصاری در پایان بازدید و با شرکت در جلسهای با حضور مدیرعامل گروه صنعتی پاکشوما؛ آقای ابراهیمی و قائممقام مدیرعامل؛ آقای مهندس اسحقی و سایر اعضاء هیأتمدیره به گفتگو و تبادلنظر پرداختند و ابراز امیدواری کردند صنعت لوازم خانگی کشور شاهد شکوفایی روزافزوان شرکت تولیدی صنعتی پاکشوما باشد.

منبع: 
پیک شورا؛ شماره 336 اردیبهشت 1396

تاریخ انتشار: 28. خرداد 1396 - 12:38

بازديد دبيرکل انجمن از شرکت پاکشوما