هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم‌خانگی باشكوه برگزار شد.

هجدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازمخانگی از تاریخ 1 تا 4 آذرماه سال جاری با حضور شرکتهای ایرانی و خارجی تولیدکننده لوازمخانگی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ایران با حضور مسئولین و با استقبال باشکوه اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در این نمایشگاه سالنهای  B،44/1،44/241، 41، A40، 40، B31، A31، A38، 38، 35، B38، 5 و فضای باز تحت پوشش قرار گرفتند.

در این دوره از نمایشگاه 259 شرکت داخلی و 53 شرکت خــــــارجی، جمعاً 312 شرکت حضـــــور داشتنــــد و از 22957/5 متـــرمربــع متراژ کل تحـــت پوشش، 22243/25 مترمربع به شرکتهای داخلی و 714/25 مترمربع به شرکتهای خارجی از کشـــورهای چین، ترکیه و ایتالیا تخصیص یافت.

گزارش تفصیلی این رویداد تجاری را میتوانید در ماهنامه "پیک شورا" شماره 353 مشاهده نمایید.

 

تاریخ انتشار: 4. دى 1397 - 22:16