ظهور دوباره کارت‌های خرید کالا از مسیر بانک‌های خصوصی

طرح کارتاعتباری خرید کالای ایرانی که چند سال پیش مطرح شده بود با وجود وعدههای فراوان هنوز عملی نشده است. قرار بود این طرح با عاملیت برخی بانکهای دولتی اجرا شود اما به گفته رئیس كانون بانکهای خصوصی، قرار است طرح جدید را بانكهای خصوصی اجرا كنند.

قرار بود کارتهای اعتباری در وضعیت رکود لوازمخانگی کارساز باشند، اما انبارهای مملو از جنس فروخته نشده و کار با ظرفیت پائین، بیماری بود که گریبانگیر صنعت شده است و تولیدکنندهها به افاقهکردن این نسخه چشم امید بسیاری بسته بودند و حالا نوبت را از آن صنعت لوازمخانگی میدانستند که با استفاده از کارتهای خرید کالای ایرانی جان تازهای بگیرند.

در اینباره آقای خسرو تاج؛ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود: کارمندان دولت و اشخاصی که حقوق ثابت دارند، مشمول صندوقهای بازنشستگی یا کسبه هستند و اعتبارسنجی آنها راحت است میتوانند مشمول اعتبارسنجی دریافت کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی قرار بگیرند. شناسایی این افراد از طریق شبکه بانکی بهراحتی قابل انجام است.

به گفته وی، قطعاً کسانی که راحتتر قابل شناسایی هستند راحتتر نیز میتوانند کارتهای اعتباری را دریافت کنند.

اما نشد آنچه که باید میشد؛ از یکسو، نرخ سود بانکی بالا و مدت بازپرداخت کوتاه باعث شد این طرح سودی به حال صنعت نداشته باشد و از سوی دیگر دایره مشمولین دریافت کارتهای اعتباری نیز مدام آب میرفت. پس از آن شد که کالاهای خارجی نیز مشمول این طرح شدند، اما این بار مصرفکنندگان از این طرح استقبال نکردند.

آقای ولیاله سیف؛ رئیس بانک مرکزی نیز اظهار داشت: درصدد هستیم محصول نظام بانکی جدید کشور را رونمایی کنیم. کارتاعتباری جدیدی که جایگزین کلیه فرمهای مربوط به تأمین مالیهای خرد شود.

در گذشته انتقادات بسیاری به نظام بانکی از بابت وامها و فاکتورهای صوری بود که از طریق صدور کارتهای اعتباری و از طریق عقد مرابحه دیگر ضرورت به اقدامات دیگر نیست و دارنده کارت بهراحتی میتواند با مراجعه به فروشگاهها خرید انجام دهد.

حالا بعد از چند مرحله بیاعتبار شدن کارتهای اعتباری دبیرکل بانکهای خصوصی از توافق بانکها از پرداخت تسهیلات کارتاعتباری خرید کالای ایرانی خبر داد و گفت: بانکها انعقاد قرارداد با شرکتهای داخلی برای اجرای طرح صدور کارتهای اعتباری از طریق عقد مرابحه را آغاز کردهاند.

در این مورد آقای دکتر حبیباله انصاری؛ دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به رادیو ایران در مورد سرنوشت کارتهای اعتباری گفت: در مورد طرح صدور کارتهای اعتباری از طریق عقد مرابحه مواردی شنیده شده است اما محتوی آن مهم است. این طرح باید جزء طرحهای ملی و با سود 12 درصدی و حتی کمتر از آن محسوب شود.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تأکید کرد: این طرحها نباید انحصاری باشد؛ چه از نظر اینکه برخی شرکتهای تولیدی با این طرح موافق باشند و چه از نظر اینکه بانکهای خاصی زیرمجموعه اجراییشدن این طرح قرار بگیرند.

اما اینکه اینبار بانکهای خصوصی و دولتی موفق به تحریک تقاضا و رونق صنعت میشوند یا نه را باید منتظر ماند و دید چه میشود.

منبع: 
راديو ايران- مورخ 97/2/03

تاریخ انتشار: 13. خرداد 1397 - 14:57