سخن ماه دی 97: بازاریــــابی‌نوین

بهطوریکه در گـــزارش این شماره مجله پیک ملاحظه خواهید کرد، در "همایش

بازاریابینوین"، ضمن معرفی واحدهای صنعتی - اقتصادی موفق در این زمینه،ابعاد

مختلف بازاریابی به شیوههای نوین از سوی کارشناسان مورد بحث قرار گرفت.

در سخنماه "پیکشورا" شماره 328 (مردادماه 1395) عنوان کرده بودم "صادرات یکی از مهمترین راهبردهای رشد اقتصادی کشورهاست و امروزه در برنامهریزیهای اقتصادی بیش از پیش مورد توجه قرار میگیرد" و در ادامه مقاله این سؤال را مطرح کرده بودم «آیا امروز لوازمخانگی ایرانی در خارج از مرزهای کشورمان بازارهای خوبی دارند؟» و اکنون پس از دو سال از انتشار مقاله مذکور و با توجه به آنچه در همایش بازاریابی نوین که نگارنده این سطور نیز در آن حضور داشت، به ضرورت تأکید بیش از گذشته صادرات میاندیشم و ضمناً مقالهای که در کتاب "چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی لوازمخانگی" با عنوان: "تولید صادرات گرا = بازارهای فراگیر" نوشتم، در ذهنم تداعی شد.

بدون تردید، در متن تولیدات صادراتگرا از بعد کیفیت، بازاریابی یک مؤلفه اثرگذار است و بازاریابی نوین یعنی در حوزه صادرات کالا، علاوه بر توجه دقیق به نگاه مردم بازارهای مختلف نسبت به کالای صادراتی، باید از ابزارها و شیوههای نوین بازاریابی نیز استفاده شود؛ چرا که در بازارهای بین المللی رقبای مختلف و قدرتمندی از کشورهای مختلف حضور دارند، بنابراین ضمن هدفگذاریهای اصولی، ابزارهای مختلف بازاریابی از جمله تبلیغات، روابط عمومی، تحقیقات بازار و ... باید به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرند و از سوی دیگر عدم توفیقات صادراتی کشورمان در بازارهای خارجی، عمیقاً توجه و ریشهیابی علل و اثرات آنها را مورد تعمق قرار دهیم. بازاریابی نوین نیازمند تفکر نوین نسبت به ماهیت تولید صادراتگرا و ماندگاری در بازارهای خارجی است. بازاریابینوین یعنی خلق ایدههای جدید که ویژگیهای خاص کالا، را در قالب محتوای تبلیغاتی جذاب و اثرگذار در اذهان مردم جاری و تمایل آنها را برای خرید کالا مهیا سازد. بازاریابینوین از ابزار اطلاعرسانی نیز بهره میبرد و ضمن معرفی ویژگیهای کالا، تصویری از نوآوری، زیبایی و سهولت استفاده، به طور کلی با جلوهگر ساختن کیفیت و برتری کالای ایرانی در اذهان مصرفکنندگان خارجی سنجش و ارزیابی نگاه مردم نسبت به چگونگی معرفی کالا و نقش پذیری تبلیغات در اتخاذ تصمیمشان برای خرید کالا عمل میکند. بازاریابینوین در حوزه صادرات یعنی ایجاد تفکر و انگیزهای نوین در مصرفکنندگان بازارهای فرامرزی که منتج به گرایش آنها به خرید کالاهای صادراتی کشورمان شود و در کنار و به موازات آنچه در فوق اشاره کردم، ایجاد مدیریت صادرات برخوردار از اصول علمی،  تحقیقاتی و تفکر جامع نگر، نسبت به برنامهریزی و بررسیها و تحقیقات کارشناسانه در عرصه مدیریت صادراتی بر محور بازاریابینوین و اقدامات و پیگیریهای پیوسته تا حصول نتیجه در عرصه نه تنها توسعه صادرات؛ بلکه ماندگاری آن در تأمین خواستههای مردم و در صورت عدم موفقیت و عدم حصول نتایجی که برشمردم، تحقیقات گسترده نسبت به شناسایی نکات ضعف در چارچوب برنامهریزی و تحقیقات و مسائل اجرایی و برنامهریزی و فعالیت کارشناسانه برای تبدیل نقاط ضعف به قوت باید در متن برنامه تولیدات صادرات گرا قرار گیرد.

حبیباله انصاری

دبیرکل و رئیس ستاد برنامهریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

و

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

تاریخ انتشار: 20. بهمن 1397 - 14:44