سخن ماه بهمن و اسفند 97: پیام نوروزی ریاست هیأت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

به نام خداوند جان و خرد

"نوبهار است در آن كوش كه خوش دل باشي"

نوروز، آغاز بهار، مظهر رستاخيز طبيعت و شكــوه خلقت، خجسته عيد باستاني بر همه عزيزان و سروران و ياران گرامي فرخنده و مبارك باشد.

جهان نو ميشود و چه زيباست كه ما نيز رخت  نو  بر تن كنيم؛ بر افكار و عقايد و روش و منش و گفتارمان و جهان را بيش از گذشته از دريچه عشق و صفا و محبت بنگريم و كدورتها  و دشمنيها  و خستگيها و افسردگيها را از دل بشوييم و بقول حضرت حافظ "طرحي نو"دراندازيم.

 اين همه البته بس دشوار است و سخت؛ چرا كه انسان  نيز مانند هر پديدهاي اسير گذشته است و دچار محدوديتها و معذوريتها، اما به گمانم بر خلاف ساير پديدهها، آدمي اين استعداد و توان را دارد تا در حد بسياري، از اسارت گذشته و بقول اساتيد اقتصاد "وابستگي به مسير" خود را برهاند و از ديروز و امروز  فراتر رود و بر  بسياري از محدوديتها و معذوريتها چيره شود.

سه اقدام به گمانم در ايجاد اين تحول راهگشاست؛ تفكر و تعمق دروني، فكر و كار جمعي و ارتباط و تعامل با جوانان، كه اين سومي بنظرم  كمتر مورد توجه  ما بوده است؛ در حاليكه اگر باور داشته باشيم كه جهان، همچنانكه طبيعت، رو به سوي آينده و نو شدن دارد،  آنگاه بايد به نيروي جوان كه مظهر و مصداق اين نو شدن است بيش از پيش  توجه و اتكا نمائيم و در جهت شناخت و جلب و جذب آنان و يادگيري از ايشان كوشا باشيم.

سرزندگي و شور و شوقي كه در نسل جوان شاهد و ناظر آنيم و خود را  همچون چشمههايي زاينده، جابهجا در هنر و ورزش و دانش و كسبوكار خلاقانه  و خدمتگزاري و نوعدوستي  و... بروز ميدهد. تواناييها و زيبائيهايي  كه  تلخيها و سياهيها را از دل و ديدهمان  ميشويد و اشك شادي و اميد بر جان  و چشممان  مينشاند.

 ارادتمند در حد توان،  درك و شناختم سعي و تلاش نمودهام تا از دريچه اين تواناييها و زيبائيها  و با مدد از تجارب  بس ارزشمند ياران و همراهانم  به حيات اجتماع  بنگرم و اقدامات و فعاليتهايم برگرفته از اين حركتها و تلاشها  براي ماندگاري باشد؛ دريچه فداكاريها و تلاشها و مبارزه كردنها و نااميد و خسته نشدنها و دوستيها و نه دشمنيها و خصومت ورزيدنها و... .

امــروز و در اين آغازين روزهاي بهاري، دلهامان را از تيرگيها و دشمنيها بپالائيم و دستهايمان را به هم گره زنيم و شادمان و اميدوارنه  با خود عهد كنيم كه بيش از گذشته براي بقا و دوام اين سرزمين و حيات و شادي و غرور جوانان اين آب و خاك كه فرزندان عزيز و دلبندمانند سعي و تلاش نمائيم تا در اين  وطن، وطنشان، ايران عزيز و نزد مام ميهن بمانند و بدان افتخار كنند و افتخار بيافرينند كه ايرانياند!

كه ايران چو باغي است خرم بهار             شكفته هميشه گل كامكار

سعادت تان پاينده، مهرتان پايدار، نوروزتان پيروز

تاریخ انتشار: 27. اسفند 1397 - 10:31