در جلسه دی ماه هیأت مدیره انجمن مطرح شد:به رنسانس احتیاج داریم

جلسه هیأت مدیره انجمن صنایع لوازمخانگی ایران در تاریخ 22 دی ماه در محل این تشکل برگزار شد.

در این جلسه موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

بــــررسی موضوع سودآوری یا عدم ســـودآوری شرکتهای تولیدی لوازمخانگی در سال جاری با توجه به مشکلات ناشی از تحریم و مسائل داخلی - مداخله بخش واسطهگری در بازار مواداولیه و قطعات و ایجاد اخلال و آشفتگی در بازار این نوع محصولات از طریق خرید و انبار محصولات مذکور - تأثیر مثبت سیاست منع واردات لوازمخانگی بر رشد بازار شرکتهای داخلی - وجود موانع ساختاری در مسیر صادرات لوازمخانگی از جمله قیمت بالای کالای تمام شده ایرانی در صنعت لوازمخانگی و تاثیرات منفی این موضوع بر قدرت رقــــابت لوازمخانگی ایرانی در بازارهای جهانی، تأثیر صنایع دارای مزیت نسبی بیشتر مانند پتروشیمی در سیاستگذاریها و تعیین اولویتهای دولت - تأثیرات منفی فقدان استراتژی توسعه صنعتی، ضرورت ایجاد تحول در صنعت لوازمخانگی از طریق توجه به بررسیهای کارشناسانه در صنعت لوازمخانگی و ضرورت بهرهگیری شرکتها از مشاوران تخصصی در بهرهوری و کاهش هزینهها، صــادرات و...- اخـــذ هزینه تمدید ریفاینانس از شرکتها (از طریق تامین ارز از بازار آزاد).

در ادامه جلسه، آقای مهندس محسن خلیلی؛ ریاست هیأتمدیره انجمن با اشاره به تحریمها و تأثیر آن بر صنعت لـــوازمخانگی گفتند: بـــرای تشخیص وضعیت صنعت لوازمخانگی در حال حاضر، میتوانیم به معدل تولید و فروش در همین جمع مراجعه کنیم و برابر با اظهار نظرهای ارائه شده در این جلسه میتوان این گونه برداشت کرد که صنعت لوازمخانگی به رغم مسائل و مــــوانع متعدد، در سال جاری توانسته است به تولید ادامه دهد.

تجربه شـــرکت بوتان در استفاده از مشاورین کرهای، مثبت بوده و بر این اساس توصیه میکنم شرکتها حتماً از مشاورین تخصصی و زبده استفاده کنند.

آقای مهندس خلیلی ضمن اشاره به سابقه فعالیت صنعتی خود، گفتند: ما در 70 سال پیش، اولین آبگرمکن گازی را با چند کارگر ساختیم و کار را ادامه دادیم و در واقع من عمرم را به پای صنعت گذاشتهام. براین اساس، احساس من به اعضاء انجمن درست مانند حس پدری است به فرزندانش. در سال 1954 من و مرحوم پدرم به آمریکا رفتیم و تقریباً در 85 درصد کارها از آمریکاییها الگو گرفتیم. با دبیرکل انجمن بسیار تلاش کردیم تا بتوانیم اعضاء انجمن (شورای سازندگان وسایل گازسوز سابق) را به سمت استاندارد هدایت کنیم. اکنون و پس از یک عمر فعالیت، نگران آن هستم که شرکتهای لوازمخانگی از تحریم لطمه بخورند. انجمن مدیــــران صنایع را سه روز مانده به انقلاب، با همراهی 15 نفر پایهگذاری کردیم و اکنون 2500 شرکت از سراسر کشور، عضو این انجمن هستند. اکنون اعلام میکنم صنعت لوازمخانگی به بررسی کارشناسی نیاز دارد تا برابر نتایج پژوهش، بدانیم مصلحت چیست و چه باید بکنیم تا از بین نرویم.

ایشان افزودند: از دید من، این صنعت به رشدی در حد اعلا رسیده است. روزی که صنعت را شروع کردم،
در تهران 2 ریختهگر فعالیت میکردند، اما اکنون ریختهگران فعال بسیاری، کارهای مهمی انجام میدهند. روزی که کار صنعت را شروع کردیم، سهم صنعت از "جی دی پی" بسیار اندک بود و اکنون این سهم 15 درصد شده است و این نتایج، حاصل تلاش و استمرار فعالیتها است.

اکنون مجموع نگرانیهای من نشان میدهد باید به فکر تحول و به عبارتی در پی ایجاد رنسانس باشیم و انجمن باید تولیت ایجاد این تحول را بپذیرد و الگویی برای صنعت کشور باشد.

تاریخ انتشار: 19. بهمن 1397 - 10:31