دبیرکل انجمن در برنامه گفت‌وگوی اقتصادی رادیو "گفت‌وگو":افزایش تورم موجب کاهش تولید خواهد شد

رئیس ستــــاد برنامهریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازمخانگی ایران گفت: با وجود پدیده تورم هزینههای تولید افزایش پیدا میکند؛ لذا با افزایش قیمت، امکان کاهش قدرت خرید مردم وجود دارد.

 

آقای دکتر حبیباله انصاری؛ دبیرکل و رئیس ستاد برنامهریزی و اجرایی صنایع لوازمخانگی و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، در برنامه گفتوگوی اقتصادی رادیو "گفتوگو" در خصوص ارتباط متقابل بین تولید و تورم در اقتصاد کشور، اظهار کرد: تورم یکی ازپدیدههای غیرقابل اجتناب در حوزه اقتصادی همه کشورهاست و رابطه بین تولید و تورم کاملاً معکوس است؛ چراکه افزایش تورم موجب کاهش تولید خواهد شد.

وی با بیان اینکه تورم قدرت خرید و تقاضای بازار را کاهش میدهد، افزود: تولید و تقاضا نسبت به هم همپوشانی دارند، اما با وجود پدیده تورم هزینههای تولید افزایش پیدا میکند؛ لذا با افزایش قیمت، امکان کاهش قدرت خرید مردم وجود دارد.

رئیس ستاد برنامهریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازمخانگی ایران گفت: با وجود تورم در کشور باید راهکاری را در پیش بگیریم که تولیدات ما با محوریت بخشخصوصی توان رقابت در بازار را داشته باشند و همچنین ایجاد ارزش افزوده کنند.

آقای دکتر انصاری با اشاره به اینکه اولین گام برای توسعه تولید در کشور سرمایهگذاری است، توضیح داد: مهترین مشکل حال حاضر ما اقتصاد دولتی است و تولیدکنندگان بخشخصوصی را دچار مشکل کرده است. در این راستا تأمین مواداولیه برای تولید به دشواری صورت میپذیرد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در پایان بیان کرد: کمبود شدید نقدینگی نیز یکی دیگر از معضلات تولیدکنندگان است که برای رفع این مشکل باید کاهش سختگیری در تضامین و کاهش نرخ بهره تسهیلات دولتی انجام گیرد.

منبع: 
www.radiogoftogoo.ir

تاریخ انتشار: 11. بهمن 1397 - 10:31