جلسه آبان ماه هیأت‌مدیره انجمن صنایع لــــوازم خانگی ایران

هیأتمدیره انجمن صنایع لــــوازم خانگی ایران در آبانماه به دعوت دبیركل و رئیس ستاد برنامهریزی و اجرایی انجمن و به ریاست آقـــای مهندس خلیلی؛ رئیس هیـــأتمدیره دو جلسه تشكیل داد.

در اولین جلسه كه در تاریخ چهـــارم آبان تشكیل شد، موارد مطروحـــه در جلسه مـــورخ ۹۵/۰۷/۲۵ در دفتر آقـــای مهندس نعمتزاده؛ وزیـــر صنعت، معـدن و تجارت با مـــوضوع تعیین ظـرفیت اقتصادی واحدهای تولیدكننده لــــوازم خانگی در ایران، به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیم گرفته شد با توجه به نظرات و دیدگاههایی كه اعضـــاء هیأتمدیره مطرح كردند، نظـــرات انجمـــن مرتبط با موضوع مذكور كتباً بهاطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.

در دومین جلسه كه در تاریخ ۹۵/۰۸/۲۹ تشكیل شد، وضعیت بازار لـــوازم خانگی- موضوع قاچاق لوازم خـــانگی به ایران و آثـــار آن- مسائل مربوط به فرهنگســـازی برای استفاده عموم مردم از لوازم خانگی ایرانی و بهطور كلی آسیبشناسی وضعیت ركـــود و مسائل واحدهای صنعتی در ارتباط با كاهش تولید از زوایـــای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مورد بحث و بررســـی قرار گرفت و تصمیـــم گرفته شد برای دستیابی به علتالعلل مـــوانع تولید و ریشهیابی موارد مذكور، تحقیقات و بررسیهای علمی و كارشنـــاسانه توسط انجمن انجام شود.

بررسی ابعاد كمی و كیفی حضور تولیدكنندگان در شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی- بانك جامع اطلاعات لوازم خـــانگی ایران كه توسط انجمن تهیه و منتشر شده است و گزارش دبیركل انجمن در سایر موارد، از موضوعات مطرح در این جلسه بود.

 

منبع: 
پیک شورا شماره 331 آبان 1395

تاریخ انتشار: 6. آبان 1395 - 10:02