تابلو اعلانات انجمن: دی ماه 96

آمادگی انجمن در ارائه آلبوم تصویری مشارکتکنندگان هفدهمین نمایشگاه بینالمللی صنایع لوازم خانگی- بخشنامه شماره 1344/96/ک مورخ 2/10/96.

 درخواست انجمن درخصوص بررسی مغایرتهای موجود در نحوه انجام آزمونهای مربوط به کولرآبی و طولانی بودن زمان صدور نتیجه توسط آزمایشگاه اکرودیته پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد جهت جمعبندی انعکاس به سازمان ملی استاندارد- بخشنامه شماره 1348/96/رﻫ مورخ 4/10/96.

 تعیین تکلیف تدوین و اجرایی شدن استاندارد جدید کولرآبی به شماره ملی 17907- بخشنامه شماره 1349/96/رﻫ مورخ 4/10/96.

 فراخوان جذب عضو در کمیسیون تخصصی «مدیران صنایع توکار خانگی» مستقل از کمیسیون سازندگان اجاقگاز و قطعات وابسته با هدف بررسی، اولویتبندی و اقدام در مورد مسائل مربوط به این گرو کالایی- بخشنامه شماره 1351/96/رﻫ مورخ 4/10/96.

 درخواست بهروزرسانی توانمندیهای تولید کالا و خدمات داخلی طی ششماهه دوم 96 و درج آن در پورتال وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت- بخشنامه شماره 1353/96/ش مورخ 4/10/96.

 امکان صدور اوراق تسویه خزانه بهصورت تهاتر و جمعی جهت تسویه بدهیها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی  تعاونی و خصوصی از دولت- بخشنامه شماره 1359/96/ش مورخ 6/10/96.

 درخواست بررسی مشکلات مربوط به تدوین و اجرایی شدن استاندارد جدید کولر آبی به شماره ملی 17907- بخشنامه شماره 1365/96/رﻫ مورخ 6/10/96.

 انتشار سررسید تخصصی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران- بخشنامه شماره 1375/96/ک مورخ 11/10/96.

 برگزاری دومین مجمع ملی سلامت بهمنظور فرهنگسازی، ایجاد توانمندی و مشارکت در مسئولیتپذیری عوامل اجتماعی بر سلامت- بخشنامه شماره 1376/96/ش مورخ 11/10/96.

 برگزاری چهلوهفتمین نشست پرسشوپاسخ با موضوع «اینکوترمز و سوء برداشتهای بانکی و بیمهای» در اتاق تهران- بخشنامه شماره 1385/96/ش مورخ 17/10/96.

 برگزاری چهلوششمین نشست پرسشوپاسخ باموضوع «جنبههای حقوقی قراردادهای Joint Venture و سرمایهگذاری خارجی» در اتاق تهران- بخشنامه شماره 1386/96/ش مورخ 17/10/96.

 برگزاری دومین جشنواره برندهای برتر ملی در جهت ارتقاء کیفیت محصولات تولید داخل و معرفی الگوهای موعق برند ایرانی توسط سازمان توسعه تجارت ایران- بخشنامه شماره 1393/96/ش مورخ 23/10/96.

 معرفی «سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص» برای معرفی خدمات بعد از ورود کالاها، محصولات و... وارداتی به کشور توسط گمرک ج.ا. ایران- بخشنامه شماره 1413/96/ش مورخ 27/10/96.

تاریخ انتشار: 3. بهمن 1396 - 10:58