به دعوت ستاد ویژه توسعه فن آوری نانو انجام شد: بازدید دبیرکل انجمن از ستاد، فعالیت‌ها و دستاوردهای آن

گزارش از ستاد ویژه توسعه فن آوری نانو

این جلسه در تاریخ 1396/01/21 در محل ستاد ویژه توسعه فنآوری نانو، بهمنظور برنامهریزی جهت برگزاری نشستی تخصصی با موضوع معرفی فنآوریهای نانویی قابل استفاده در صنایع لوازم خانگی توسط ستاد ویژه توسعه فنآوری نانو با همکاری انجمن صنایع لوازم خانگی ایران برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای مهندس نجیمی؛ دبیر کارگروه صنعت و بازار ستاد توسعه فنآوری نانو به معرفی ستاد نانو و کارگروههای مستقر در آن و تاریخچه شکلگیری این ستاد از سال 1382 و در ادامه به معرفی فعالیتهای صورت گرفته در این ستاد و پیشرفتهای صورت گرفته در حوزههای علمی و فنی نانو پرداخت.

همچنین فنآوریهای نانویی که با حمایت ستاد توسعه فنآوری نانو توسعه یافته و قابل استفاده در صنایع لوازم خانگی میباشند به آقای دکتر انصاری ارائه گردید.

سپس آقای دکتر انصاری؛ دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران درخصوص لزوم پیوند علم و صنعت و اهمیت استفاده از تکنولوژیهای روز و فعالیتهای قابل توجه ستاد نانو، نکاتی را مطرح نمود که به اهم آن در زیر اشاره شده است:

صحبت در خصوص فاصله ایجاد شده بین صنعت و دانشگاه و نیاز به هم افزایی بیشتر این دو نهاد است؛ موضوعی که فعالیت ستاد نیز در راستای آن شکل گرفته، یعنی پیوند جدی تر علم و صنعت. درحقیقت تکنولوژی نانو یکی از نتایج این پیوند است به عنوان مثال یکی از فنآوریهای قابل توجه ارائه شده، تولید صنعتی قالب و ارتقاء آن با پوشش سخت نانویی میباشد که نیازمند همافزایی دانش و صنعت است و نمونههای بسیار دیگر.

در گذشته کارهایی انجام شده از جمله ایجاد کانونهای صنعتی، در حالیکه جهتگیری و برنامه مدونی وجود نداشت و تنها در افزایش تعداد کانونها موفق بودهاند بدون اینکه هدف از تشکیل این کانونها مدنظر قرار گیرد که متأسفانه بودجه و هزینه زیادی نیز در این راه صرف شده است.

یکی دیگر از معضلات مدیریت ما جزیرهای فکر کردن نهادهاست که منجربه این میشود که نتوان ریشهای فکر کرد و مسائل را کلان نگاه کرد. به عقیده من صنعت و دانش باید در کنار هم باشند.

متأسفانه دانشجویان فنی ما نیز امروزه از صنعت و کارخانهها دور افتادهاند و لازم است مانند پزشکان از ابتدا در محیط کاری تعلیم داده شوند که البته در این مورد جهشی در ستاد نانو اتفاق افتاده است.

اولین اقدام لازم فرهنگسازی است. فرهنگسازی برای ذهنیت دادن به مدیران صنعتی و ایجاد باور در آنها. بهطور مثال اینکه دیگر جاروبرقی حجیم و سنگین مورد استقبال قرار نمیگیرد. یا بخاری با وزن سنگین مانند گذشته مزیت محسوب نمیشود و امروز با استفاده از تکنولوژیهای جدید بازده بالاتر با مواد سبکتر قابل دستیابی و ارائه است.

صنایع ما باید به کیفیت، ارگونومی و سهولت استفاده توجه ویژهتری داشته باشند که برخی از تکنولوژیهای نانویی عنوان شده میتوانند در این امر کمک کنند واضح است که ایجاد تحول در تولید برای کسب سهم بیشتر از بازار اجتنابناپذیر است.

آقای دکتر انصاری همچنین از کارشناسان حاضر در مورد چگونگی ایفای نقش ستاد در کمک بر صنعت لوازم خانگی و نحوه تعامل آنها نیز سوالی را مطرح کرد و کارشناسان پاسخهای مقتضی را ارائه دادند.

لازم بهذکر است در این راستا، یکی از برنامههای ستاد نانو برگزاری نشستهای تخصصی در حوزههای مختلف صنعتی بهمنظور آشنایی فعالین این صنایع با فنآوریهای جدید و تکنولوژیهای قابل استفاده است که میتواند به افزایش بهرهوری در تولید و توسعه بازار شرکتها بیانجامد.

در ادامه نیز از نمایشگاه دائمی محصولات تولیدی حاصل از توسعه فنآوری نانو در محل ستاد بازدید و مورد استقبال آقای دکتر قرار گرفت.

 

منبع: 
پیک شورا؛ شماره 335 فروردین 1396

تاریخ انتشار: 1. خرداد 1396 - 14:01