افزایش قیمت با حاشیه سود منطقی

دبیرکل و رئیس ستاد برنامهریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازمخانگی ایران گفت: نگرانی تولیدکنندگان در خصوص اقلام مورد نیاز وارداتی، کاملاً بهجا است.

"به گــزارش بورسنیــوز"، عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشــــاره به افزایش قیمت لوازمخانگی تحت تأثیر افزایش نرخ ارز، اعلام کرده با توجه به کاهش نرخ ارز انتظار میرود قیمت لوازمخانگی هم کاهش یابد.

آقای دکتر حبیباله انصاری؛ دبیرکل و رئیس ستاد برنامهریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازمخانگی ایران در گفتوگو با بورسنیوزدر این خصوص بیان کرد: باوجود رشد چشمگیر بهای تمامشده صنعت لوازمخانگی، در 5 ماه نخست سال، اجازه افزایش نرخ منطقی به تولیدکنندگان داده نشد؛ درنتیجه حجم تولید کاهش یافت و بازار با مشکلاتی مواجه گشت. پسازآن با موافقت کارگروه تأمین بازار و وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، مقرر شد قیمتها آزاد شود؛ بنابراین مصوب شد قیمتگذاری راساً توسط واحدهای تولیدی و خدماتی صورت گیرد و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و سازمانهای صنعت و معدن و تجارت استانها موظفاند همزمان وضعیت بازار را رصد کنند تا افزایش نرخ غیرمتعارفی صورت نگیرد.

وی افزود: بهرغم افزایش شدید بهای تمامشده، اما صنعت لوازمخانگی بازهم کشش بازار را لحاظ کرد و واحدهای تولیدی حاشیه سود حداقلی برای خود در نظر گرفتهاند؛ بنابراین بحث گرانفروشی بههیچعنوان در این صنعت مطرح نیست و افزایش قیمت لوازمخانگی فقط و فقط به علت افزایش هزینههای تولید انجامشده است. قیمت هر محصول عبارت است از بهای تمامشده تولید آن محصول (شامل مواداولیه، هزینه حقوق و دستمزد و هزینه انرژی و...) بهعلاوه حاشیه سود منطقی برای تولیدکننده. با قطعیت اعلام میکنیم حاشیه سود این صنعت، حداقل حاشیه سود ممکن است و با شرایط فعلی نباید انتظار کاهش قیمت لوازمخانگی را داشت.

فعال صنعت لوازمخانگی در ادامه ضمن اشاره به مشکلات و موانع تولید اظهار داشت: افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت مواداولیه، طولانی شدن پروسه ثبت سفارش، کمبود نقدینگی شرکتها به سبب روند طولانی اخذ تسهیلات بانکی با نرخ بهره بالا، مشکلات مراودات پولی با بانکهای خارجی، ناهماهنگی در سازمانهای داخلی، افزایش هزینههای حملونقل، پیمانسپاری ارزی، تعرفههای گمرکی بالا، تأخیر در ترخیص اقلام ضروری تولید از گمرکات، استنکاف شرکتهای بیمه بینالمللی از پوشش بیمهای محمولهها به مقصد ایران، رکود اقتصادی داخلی و... ازجمله موانعی است که بر سر راه تولیدکننده داخلی قرار دارد. باوجوداین مشکلات و نیز حاشیه سود حداقلی تولید لوازمخانگی، با کاهش نرخ ارز و رسیدن نرخ غیررسمی دلار به محدوده 11 هزار تومان نمیتوان انتظار کاهش قیمت لوازمخانگی را داشت.

وی ضمن تائید دغدغههای برخی تولیدکنندگان جهت تأمین قطعات وابسته به واردات تصریح کرد: نگرانی تولیدکنندگان در خصوص اقلام موردنیاز وارداتی، کاملاً بهجا است. بهعنوانمثال باوجود تولید طیف وسیعی از انواع یخچال در کشور توسط تولیدکنندگان متعدد، امکان تولید موتور یخچال در داخل کشور فراهم نیست و این قطعه از طریق واردات تأمین میشود. با توجه به مشکلات واردات، نگرانی تولیدکنندگان یخچال بابت تأمین این قطعه منطقی است. کاهش دغدغه تولیدکنندگان و نیز کاهش قیمت لوازمخانگی منوط به ثبات قیمت مواداولیه و تأمین مواداولیه و قطعات وارداتی موردنیاز صنعت و نیز رفع موانع و مشکلاتی است که مطرح شد.

آقای دکتر انصاری ضمن تأکید بر پتانسیل بالای صنعت لوازمخانگی در تولید طیف وسیعی از لوازمخانگی گفت: لوازمخانگی ازجمله اقلام ضروری زندگی خانوارها است و تمـــامی افراد جامعه به لوازم پختوپز و گرمایشی و... نیازمند هستند. خوشبختانه صنعت لوازمخانگی کشور توان تولید انواع مختلف لوازمخانگی در قیمتهای مختلف و دارای آپشنهای متفاوت برای تأمین نیاز تمامی اقشار را دارد و این تنوع محصول، مزیت مهمی برای صنعت محسوب میشود؛ ضمن اینکه با حمایت دولت و سازمانهای ذیربط، آرامش به بازار لوازمخانگی بازگشته که اتفاق مبارکی است.

منبع: 
boursenews.ir

تاریخ انتشار: 13. دى 1397 - 22:16