بررسی الزام تدوین استاندارد زانویی گاز با سرشلنگی چرخان برای لوازم گازسوز

تاریخ: 
يكشنبه, آبان 21, 1396 - 16:00
محل برگزاری: 
ساختمان انجمن لوازم خانگی ایران
دستور جلسه: 

بررسی الزام تدوین استاندارد زانویی گاز با سرشلنگی چرخان برای لوازم گازسوز

گزارش جلسه: 

هشتمین جلسه کمیسیون تخصصی اجاق و هود در تاریخ 96/8/21 در محل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران برگزار شد.

در جلسه فوق که با موضوع تدوین استاندارد با عنوان زانویی گاز با سرشلنگی چرخان برای لوازم گازسوز و با حضور کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایان و با هدف دریافت نقطهنظرات کارشناسانه تولیدکنندگان اجاق و نمایندگان سازمان ملی استاندارد برگزار شد، حاضرین به بحث و تبادلنظر درخصوص الزام و یا عدم الزام مورد فوق پرداختند و مقرر شد نتایج بررسی کارشناسان به تدوینکننده مربوطه ارائه شود.

در ادامه آقای دکتر انصاری؛ دبیرکل و رئیس ستاد برنامهریزی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در جلسه حضور یافت.

وی توضیحاتی درخصوص استانداردسازی با هدف ارتقاء کیفیت و ضرورت عدم سبزگی به حداقلهای استانداردی در تولید ارائه داد و عنوان داشت: استاندارد کارخانهای باید بتواند استاندارد ملی را بهوجود آورد نه برعکس.

وی همچنین خواستار بازنگری استانداردهای مورد نیاز در صنعت لوازم خانگی و نیز خواهان تدوین استاندارد جدید برای قطعات مورد توجه تولید در بحث کیفیت شد.

در ادامه آقای مهندس حسین رضایی؛ مدیرعامل یکی از شرکتهای مشاور حاضر در جلسه در مورد ارتقاء کیفیت و استاندارد محصولات و مقایسه آن با محصولات تولیدی سایر کشورهای اروپایی توضیحات جامعی ارائه نمود.

در این جلسه مقرر شد در جلسه آتی علاوهبر موارد ذکر شده نسبت به بررسی وضعیت ورقهایی که نیاز به لعاب دارند حاضرین نظرات کارشناسیشان را پس از توضیحات شرکت توسعه لعاب تهران به بحث بگذارند. همچنین شرکت سامیارصنعت نسبت به تولیداتشان توضیحات فنی وکیفی ارائه نماید.

در پایان جلسه خانم مهندس بتول غفورخیاط؛ کارشناس حقوقی سازمان ملی استاندارد و تدوینکننده استاندارد فوق مباحث مرتبط با مواد، استاندارد HSE و طراحی و تستهای خوردگی را از موارد مهم قطعات مورد نظر برشمرد.

در این جلسه آقایان: مهندس کامبیز رهبر؛ کارشناس مسئول آموزش و استاندارد انجمن صنایع لوازم خانگی ایران- مهندس جواد یزدانی؛ رئیس کمیسیون تخصصی اجاق و هود و مدیرکنترل کیفیت و آزمایشگاه استیلالبرز- مهندس محمدحسین مرزبان؛ کارشناس سازمان ملی استاندارد- مهندس مهدی محمودی؛ کارشناس پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد- مهندس کامیار طاهری؛ مدیرعامل شرکت توسنرهوار- مهندس ماهان بحرینی؛ شرکت هونکو- مهندس حسین خطیبی؛ مدیرعامل شرکت توسعه لعاب تهران- مهندس علیرضا شیری؛ رئیس تولید شرکت استیلالبرز- مهندس تقی اژئیان؛ مدیرعامل و مهندس علی پورغلامحسینی؛ از شرکت بهبود مصرف انرژی SEEF- مهندس مهدی ابوالفضلی؛ مدیرکنترل کیفیت شرکت تندیس درخشان T&D.

خانمها: مهندس مرضیه پیروی؛ کارشناس تکنولوژی و تحقیقات شرکت ایران یاساتایر- مهندس زهرا بردبار؛ کارشناس سازمان ملی استاندارد و مهندس مینا افضلی؛ مدیرکارخانه شرکت میلان و نایبرئیس کمیسیون اجاق و هود حضور داشتند.

نوع کمیسیون: