استقرار میز لوازم خانگی در کمیسیون صادرات

تاریخ: 
چهارشنبه, خرداد 24, 1396 - 14:30
محل برگزاری: 
ساختمان انجمن لوازم خانگی ایران
دستور جلسه: 

استقرار میز لوازم خانگی در کمیسیون صادرات

گزارش جلسه: 

جلسه خردادماه کمیسیون صادرات انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در تاریخ 96/3/24 در محل انجمن برگزار شد.

در این جلسـه آقای منتظــری؛ مسئول میز صادرات لوازم خـــانگی سازمان توسعه تجارت ایران و خانم شعبانی؛ رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشترک ایران و عراق حضور داشتند.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در این جلسه طی سخنانی با اشاره به پتانسیل بالای صادرات لوازم خانگی ایرانی، گفت: امروز سفرای آفریقایی در اثر شناخت ایجاد شده، آمادگی همکاری و توسعه روابط اقتصادی را دارند و البته در جلسات مختلف با مسئولان، مشکلات کلی توسعه روابط با آفریقا از جمله حملونقل و مسائل بانکی احصاء اعلام شدهاند و خوشبختانه امروز اهتمام جدی درخصوص رفع این موانع در وزارت خارجه وجود دارد.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ادامه داد: کمیسیون صادرات انجمن نیز محملی بسیار مهم در این زمینه است؛ چراکه این کمیسیون بهصورت ماهوی، موضوع فعالیت درخصوص توسعه بازار و روابط اقتصادی و مطرح کردن توان صادراتی صنعت لوازم خانگی است.

آقای دکتر انصاری در ادامه سخنانش با اشاره به تجارب علمی و عملی آقای دکتر استقلال بهعنوان رئیس کمیسیون صادرات و نیز عزم و اهتمام جدی سازمان توسعه تجارت در توسعه صادرات (از جمله تشکیل میز لوازم خانگی)، گفت: بهطور قطع اعضاء این کمیسیون بهعنوان افرادی که بهطور مستقیم در امر صادرات فعالیت دارند و از طریق شناخت دقیق مسائل، موانع و حتی توانایی ارائه پیشنهاد، میتوانند نقش مهمی در تهیه نقشه راه صادرات لوازم خانگی داشته باشند.

دبیرکل انجمن ادامه داد: با توجه به برنامهریزیهای انجام شده درخصوص هفدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی و نیز در اختیار داشتن سالنهای بیشتر و نیز جدیدالتأسیس در این دوره، مشارکت بیشتری نسبت به سال گذشته در این دوره خواهیم داشت و بنابراین انتظار میرود کمیسیون صادرات با رویکرد کارشناسانه، پیشنهادهایی را درخصوص شیوههای اثرگذار در توسعه صادرات از طریق این نمایشگاه ارائه دهد.

آقای دکتر انصاری در ادامه سخنانش برضرورت شکلگیری و تقویت واحدهای مدیریت صادرات در شرکتها تأکید کرد و گفت: اتکاء به بازار داخل، استراتژی مناسبی نسب و لازم است توجه به بازارهای خارجی در دستور شرکتهای تولیدی قرار گیرد.

دبیرکل انجمن با اشاره به امکان انجمن درخصوص دعوت مسئولان سازمانهای متولی، از کمیسیـون صـــادرات درخواست کرد جهت اخذ نتیجه فعالیت، اولویتهای کمیسیون تعیین و بر موارد مورد نظر تأکید گردد.

سپس آقای دکتر محمود استقلال؛ رئیس کمیسیون صادرات گزارشی از جلسه‌ای درخصوص بررسی معیارهای انتخاب صادرکنندگان در اتاق ایران ارائه داد و گفت: خوشبختانه امسال برای نخستینبار در معیارها، داشتن طرح صادراتی دیده شده است که البته پیش از این نیز انجمن در مکاتبات با سازمان توسعه تجارت بر این ضرورت تأکید کرده بود.

آقای دکتر استقلال ادامه داد: البته تلاش در جهت حذف معیارهای ناصحیح و یا نامناسب و تخصیص بارم بیشتر به معیارهای پراهمیت و در واقع تلاش در جهت بهبود معیارهای انتخاب و کیفی کردن آنها باید ادامه داشته باشد.

سپس آقای منتظری؛ مسئول میز لوازم خانگی سازمان توسعه تجارت ایران طی سخنانی با اشاره به تجدید ساختار سازمان توسعه تجارت ایران و فعالیت معاونتهای توسعه صادرات و کالا و توسعه بازارهای صادرات، گفت: برای ورود جزئیتر و تخصصیتر به مسائل حوزه صادراتی و سرعت عمل بیشتر و پیشبرد کارها، در هر رده کالایی، میزی در نظر گرفته شده است که در واقع این میز، پل ارتباطی شرکتها و سازمان توسعه تجارت است و در این میز امکان پیگیری مشکلات از قبیل مسائل بانکی، بیمه، حملونقل و... وجود دارد.

آقای منتظری توضیح داد: محوریت این میـــــزها با استانهاست و البته استانهای معین نیز در این خصوص همکاری دارند و البته تشکلها و شرکتها به جلسات مربوط دعوت خواهند شد.

وی افزود: میز لوازم خانگی همچنین وظایف دیگری از جمله تهیه گزارشات تحلیلی آماری که در واقع اطلاعات پایهای مفیدی به شمار میروند و شامل سرفصلهایی مانند صادرات و واردات کشورمان به جهان، کشورهای اصلی و رقبا در بازارهای جهانی و... است که در بازههای زمانی بهعنوان مثال ماهانه تهیه خواهند شد و از طریق سایت سازمان در دسترس قرار خواهند گرفت.

وی تهیه شناسنامههای کالایی را در کنار گزارشات کلی، از دیگر فعالیتهای سازمان دانست و گفت: برای تقویت دیدگاه کلی فعالان صادراتی، گزارشاتی با محتوای ظرفیت تولید، بازارهای هدف، رقبا و... نیز تدوین خواهد شد.

آقای منتظری تأکید کرد: مبنای بسیاری از این گزارشات مطالعات اسنادی و کتابخانهای است و برای اخذ نتیجه واقعیتر، لازم است تولیــــدکنندگان در اینخصوص سازمان را همراهی کنند.

آقای منتظری از شناسایی ظرفیتهای صادراتی بهعنوان وظیفه دیگر میز لوازم خانگی یاد کرد و گفت: لازم است در اینخصوص تولیدکنندگان محصولات، زمینههای صادرات محصولات و بازارهای مورد نظر را به میز اعلام کنند و البته تلاش مضاعفی در این جهت لازم است و از رایزنهای بازرگانی نیز توقع داریم کدهای تعرفه، اطلاعات مقررات مانند مالیات و... بازارهای مختلف را به ما بدهند تا مشخص کنیم آیا امکان ورود به بازاری هست یا خیر؟

وی ادامه داد: پیگیری مشکلات صادراتی در دفتر و یا از طریق سایر دفاتر و ارگانهای مربوط از جمله وظایف دیگر این میز است و البته در گذشته دفتر ترویج تجارت درخصوص برگزاری نمایشگاه و یا اعزام هیأت پیشنهاد ارائه میداد که اکنون این وظیفه به میز احاله شده است.

مسئول میز لوازم خانگی سازمان توسعه تجارت ایران تکمیل و بهروز کردن بانک اطلاعاتی جهت برقراری ارتباط با فعالان حوزههای مختلف را از دیگر مسئولیتهای این میز دانست و ادامه داد: تهیه نقشه راه توسعه صادرات بهصورت محصولی، از دیگر برنامههای در دست اقدام است که البته نیاز به همکاری جدی انجمن و شرکتها در اینخصوص وجود دارد.

سپس خانم شعبـــانی؛ رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشترک ایران و عراق و رئیس کمیسیون بیمه و بانک شورای همکاریهای اقتصادی ایران و آفریقا، ضمن بیان برخی تجارب از بازارهای آفریقا و عراق، بر وجود فرصتهای تجاری چشمگیر و برضرورت همراهی و همافزایی در جهت بهرهبرداری بهینه از این فرصتها تأکید کرد.

وی ترک بازار و عدم ماندگاری صادرکنندگان ایرانی در بازارهای خارجی را از جمله دلایل عدم توفیق توسعه صادرات غیرنفتی دانست و گفت: لازم است برنامههای کلی و هدفمند برای حضور در بازارهای خارجی از جمله بازارهای پرپتانسیل منطقه داشته باشیم.

وی با اشاره به تجارب فعالیت بهعنوان نماینده ایران در سازمان بینالمللی کارفرمایان، تنظیم استراتژیهای مقدماتی و تعیین ابزارهای لازم برای دستیابی به هدف را در توسعه صادرات کشور مؤثر دانست و گفت: تیمهایی با حضور مشاورین برای تحقق اهداف صادراتی با متدهای مختلف در حال فعالیت هستند که مجموع اقدامات لازم برای حضور در بازارهای خارجی را از ابتدا تا انتها مدون کردهاند و امکان هدایت تولیدکنندگان به کانالهای مشخصی در این بازارها وجود دارد.

وی همچنین از اطلاعرسانی و ارائه مشاوره درخصوص هیأتها و بازدید از کارخانهها به عنوان دیگر ابزارهای در دسترس در جهت توسعه صادرات نام برد.

سپس دبیرکل انجمن طی سخنانی ضمن قدردانی از سازمان توسعه تجارت بهدلیل طراحی میز لوازم خانگی- که همواره مورد خواست انجمن بوده- گفت: لازم است با هماهنگی کمیسیون، از این میـــز به طـــرز مؤثری بهرهبرداری شود.

وی درخواست کرد با اهتمام سازمان توسعه تجارت رایزنهای بازرگانی، سفارتخانههای خارجی و مسئولان وزارتخارجه برای آشنایی با تولیدات ایران به هفدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی بیایند.

آقای دکتر استقلال نیز تــــأکید کرد: نمایشگاه لوازم خانگی محـــل مهمترین اتفاقات صادراتی کشور در این حوزه است و برای داشتن یک کمپین جدی صادراتی در نمایشگاه، شایسته است سازمان توسعه تجارت بستر لازم را برای حضور پرتعداد هیأتهای خارجی فراهم آورد.

وی گفت: مشکل اولیه امروز صادرات کشور ما قیمت و کیفیت نیست و به واقع مهمترین مشکل عدم شناخت بازارهای خارجی از توانمندیهای ایران است.

سپس آقای مهندس محمدی؛ مدیرعامل شرکت پارسیراننوین طی سخنانی فساد و بیتوجهی را از عمدهترین دلایل تنزل ایران در بازارهای عراق دانست و گفت: شرکتهای بازرسی استاندارد BV از موانعی بود که با توجه به عدم شناخت از کالاها و استانداردهای مربوط، موجب صادرات خارج از چارچوب قانون به عراق شده و لطمات زیادی به روند صادرات رسمی وارد کردند.

وی همچنین برضرورت احیاء امکانات حضور در نمایشگاههای خارج از کشور تأکید کرد.

در این جلسه همچنین مدیران و کارشناسان صادرات شرکتهای عضو انجمن مباحثی را بهشرح زیر مطرح کردند:

 لختی ساختار دولتی و عدم لزوم اتکاء به دولت و تأسیس نمایشگاههای دائمی در خارج از کشور توسط بخشخصوصی و با مرکزیت انجمن.

 تأثیرات منفی فقدان استراتژی کلی توسعه صادرات کشور.

 تأثیر منفی صادرات فاقد استاندارد و ایمنی بر برندهای خوشنام ایرانی در بازارهای خارجی.

در این جلسه افراد زیر حضور داشتند:

آقایان: محسن منتظری از سازمان توسعه تجارت- مجید محمدی از ونوس پلاستیک- رضا جوانشیر از گروه صنعتی بوتان- حامد طلافروش و محمدعلی خروجی از استیلالبرز- فرزاد دامنافشان و مهزیار رسیماسنج از هیمالیا- کاوه محمدی از تکرانمبرد- رامین رزازی از دمنده- مهران عباسزاده از پاکشوما- فرید خیلتاش از کاجتفلون- رسول علیمحمدی از هایلوکس- محمدتقی محمدی از پارسیراننوین- دکتر محمود استقلال؛ رئیس کمیسیون صادرات انجمن صنایع لوازم خانگی ایران.

خانمها: رعنا کــــرم از سازمان توسعه تجارت- لیلا شجایی از فریدولین- الهام نصیری یکتا از لوازم خانگی کن- فاطمه شعبانی؛ رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق عراق.  

نوع کمیسیون: